ادغام تشکیلاتی شورای حزبی ناحیه پنجم شهر کابل

 روز شنبه مورخ ۱۷ میزان ساعت ۴:۳۰عصر جلسه ادغام تشکیلاتی شورای حزبی ناحیه پنجم شهر کابل حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان در دفتر مرکزی حزب دایر گردید .ابتدا اعضای شورا های هردو شاخه دیروز حزب توسط روسای نواحی به حاضرین جلسه معرفی گردیدند ، متعاقبا روسای شهر کابل پیرامون وظایف بعدی شورای ناحیه پنجم‌صحبت‌نموده ،وظایف شانرا مشخص نموده ،گفتند تا فردا طی جلسه فوق العاده ،بیروی اجرائیه ناحیه به کمت ۳-۹ تن انتخاب ،مسولین شعبات و‌کمیسیون های شش گانه را انتخاب ، پروسه ادغام در واحد های اولیه را به کمک بیرو عملی کنید،روسای واحد های اولیه طبق میکانیزم توظیف ،در تدویر جلسات ،جلب و جذب به صفوف حزب و جمع اوری حق العضویت و اعانه را تشدید بخشید. جلسه حوالی ساعت شش شام به آرزوی ایجاد ناحیه نمونه حزبی در شهر کابل اختتام یافت .

کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

Comments are closed.