برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

در اوایل قرن 20 م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموكراسی آشنا شدند و برای تشكل و قربانی در این راه كمر همت بستند.

دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاك و خدمتگذاری برای وطن مشترك و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و تجدد،‌ در میان محافل سیاسی راه گشود. حركت های ترقیخواهانه،‌ محتوای داد خواهانه و اجتماعی كسب نمود و وطن ما از قرون وسطائی به زنده گی مدرن راه یافت. این بیداری سیاسی و اندیشه های ترقیخواهانه و عدالت جویانۀ مردم افغانستان  و ارزش های مشترك بشریت،‌ میراث  روشنگرانه برای حزب ملی ترقی مردم افغانستان در مبارزه بخاطر استقلال، تجدد،‌عدالت  اجتماعی و دموكراسی در كشور می باشد.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اطراف اندیشه ها و آرمانهای جنبش تجدد طلبانۀ سدۀ پیشین کشور ما سازمان می یابد که در طی این سده، سنت غنی مبارزه برای آزادی، دموکراسی ، جمهوریت و عدالت اجتماعی را در کشور ما پی ریخت و تلاش برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ما را در مرکز تعهد جانبازانۀ خود قرار داد. حزب ما بی آنکه در صدد احیای سازمانها و جنبش های متعلق به گذشته باشد، از گذشته های پر افتخار میهن خود الهام میگیرد. حزب ما به سنن پر افتخار این جنبش ها ارج میگذارد، برای حفظ و تحکیم دستاورد های ملی و تاریخی آن سعی میورزد ، از تجارب آن می آموزد و می کوشد که سیاست ها و عملکرد های خود را با واقعیت های مسلم جامعۀ افغانی و جهان و روان جامعۀ ما عیار سازد. حزب بر نسل جوان و بالندۀ کشور متکی است. ما به آیندۀ درخشان کشور خوشبین هستیم واین آینده به خرد و بازوی توانای نسل جوان کشور ما ساخته میشود.

مداخلات برخی کشورهای جهان، بخصوص پاکستان و ایران و موجودیت فساد گسترده، وضعیت در کشور را بیش از پیش بدتر ساخته است. گسترش روز افزون تروریزم، خرابی وضع امنیتی، گسترش بی سابقه و مزمن فساد اداری، بی عدالتی لجام گسیخته، وضع ناهنجار اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت در برابر مداخلات بیگانه، نگرانی عمیق مردم ما را بوجود آورده است.

دموکراسی، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، حقوق بشر و عدالت اجتماعی  با وجود تغیرات نسبی که درعرصه های معارف، تحصیلات عالی، مواصلات، مخابرات، انکشاف دهات، قانونگذاری، آزادی بیان و ایجاد نیروهای مسلح کشور به مشاهده می رسد؛ طبق توقع مردم عملاً تحقق نیافته است.

این حالت نه تنها ایجاد یك حركت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح ،‌ دموكراسی ،‌ ترقی و عدالت اجتماعی را بخاطر بیرون رفت از وضع موجود بعنوان یك ضرورت جدی مطرح میکند،‌ بلكه نیازمندی برای ایجاد حرکت سرتاسری ملی را نیز متبارز می سازد. حزب ما با تآمین تفاهم با احزاب ملی و دموکرات، میخواهد به خلای ناشی از نبود یک حزب قوی، نیرو مند و سرتاسری در کشور پایان بخشد.  با درنظر داشت این امر مهم دست صفا، صمیمیت و برادری را برای تآمین تفاهم تاسطح وحدت سازمانی برای همۀ آنها پیش نموده، با پیروی از دین مبین اسلام، حفظ ارزش های اسلامی و ملی، احترام به پیروان سایر ادیان، مخالفت جدی با هرنوع موارد سوء استفاده از معتقدات دینی و مذهبی مردم، بخاطر تأ مین مقاصد و اغراض سیاسی و گروهی با توکل بر خداوند (ج) و اعتماد به حمایت مردم نجیب کشور برای تحقق اهداف آتی مبارزه می نماید.

الف – در عرصۀ حاكمیت دولتی و اداره :

 1. دفاع از استقلال،‌ حاكمیت ملی، ‌تمامیت ارضی، ‌وحدت ملی  مردم افغانستان؛
 2. پشتیبانی از نظام قانون اساسی مبتنی بر تفكیك قوای ثلاثۀ دولت و اصول مردم سالاری؛
 3. استقرار یك نظام دموكراتیك  بر مبنای پلورالیزم سیاسی، ‌برگذاری انتخابات شفاف، ‌عادلانه و ‌دموكراتیك در تمام سطوح ( از شوراهای قریه تا ریاست جمهوری )، جلوگیری از اعمال نفوذ دولت مردان ، ‌گروه های سیاسی و زور مندان در پروسه های انتخاباتی؛
 4. مبارزه برای ایجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم و استبداد، ‌تبعیض و خشونت و مبتنی بر عدالت اجتماعی، حفظ كرامت و حقوق انسانی كه از اصول بنیادین و زرین قانون اساسی افغانستان است؛
 5. حمایت از عدم انحصار قدرت و ثروت در هر شكل و شیوۀ آن؛
 6. پشتیبانی از حكومتداری خوب، ‌تآمین امنیت عامه، افزایش ظرفیت های دولت، تقویت سكتور خدمات اجتماعی و رفاه عامه .
 7. حمایت از انتقال برخی صلاحیت های تصمیم گیری به محلات در امور اقتصادی و اجتماعی طبق قانون .
 8. تآمین انكشاف متوازن ملی،‌ تقسیم عادلانه امكانات انكشافی در بین مناطق و ولایات .
 9. تآمین زمینه های مناسب سیاسی، ‌اقتصادی، ‌اجتماعی، ‌روانی و فرهنگی و آمیزش گروه های اتنیکی، رشد فرهنگی همه هویت های قومی، زبانی و مذهبی کشور بمنظور تكامل جامعه قومی و قبیله ای افغانستان به ملت واحد.
 10. تعدیل قانون اساسی بمنظور رفع تناقضات و ابهامات موجود در آن و راه گشایی برای ایجاد یك حكومت پاسخگو در برابر پارلمان كشور.
 11. تحقق عملی قانون احزاب سیاسی مبنی بر جلوگیری از تمویل آنها از منابع خارجی  و پیشگیری  ‌ایجاد احزاب سیاسی بر مبنای قومی، ‌محلی، ‌مذهبی، ‌ لسانی و دارای تشكیلات نیمه نظامی طبق احکام قانون اساسی.
 12. پایان دادن به نفوذ احزاب و گروه های سیاسی در اردو، پولیس و امنیت ملی.
 13. حزب ما در حالیكه اساساً مخالف حضور نظامی دائمی نیروهای خارجی در كشور ماست، ‌همكاری بین المللی را برای تضمین امنیت كشور در چارچوب منافع ملی با تعهدات روشن متقابل و میكانیزم های نظارتی توافق شده برای اجرای این تعهدات ضروری می داند.
 14. جلب حمایت مردم از دموكراتیزه ساختن متداوم  ارگانهای مركزی و محلی قدرت دولتی.
 15.  ‌پشتیبانی از ایجاد شوراهای انتخابی ولایتی، ‌ولسوالی  و قریه ، ‌تفویض صلاحیت های نظارتی به آنها در حل مسایل محلی، ‌حمایت از انتخابات شاروال ها و مجالس شاروالی ها طبق قانون .
 16. بازسازی  ادارۀ دولت در چارچوب یك ستراتیژی ملی كوتاه مدت از بالا تا پائین، بخصوص باز سازی سیستم عدلی و قضائی، ‌تصفیه اداره از وجود همه عناصر مفسد و قانون شكن به هدف پایان دادن به فساد اداری، جلب حمایت مردم بخاطر تآمین حاکمیت قانون.
 17. تحقق سیاست کادری مبتنی بر تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت، کاردانی، تقوی و تعهُد به منافع ملی به هدفِ ایجادِ یک ادارۀ کارا، متخصص و با تجربه، دارای توانایی عرضۀ خدمات مؤثر برای مردم. حزب ما بر اصل بیطرفی، کارایی و مسلکی بودن ادارۀ دولتی تآکید میورزد. کارکن دولت مجری سیاست حکومت منتخب و خدمت گذار مردم است نه نماینده و مجری سیاست حزب مربوطه.
 18. مبارزه علیه توتالیتریزم، انحصار قدرت و اعمال هرنوع خشونت به هدف كسب و حفظ قدرت سیاسی.

 

ب- در عرصه تآمین صلح و ثبات در کشور:

 1. حمایت از حل مسئله جنگجویان ضد دولتی از طریق سیاسی. حزب ما خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر و استقرار صلح عادلانه و عام شمول در افغانستان است. ما از جلب و مشارکت مخالفین مسلح دولت در پروسه های سیاسی افغانستان بشمول اشتراک در انتخابات  نهاد های دولتی پشتیبانی می نمائیم، مشروط بر اینکه آنها خشونت را کنار بگذارند و ارزش های بنیادین قانون اساسی را بپذیرند. به باور ما تلاش ها برای تآمین صلح به قیمت فروپاشی نظام قانون اساسی به تکرار فاجعه سال 1371 می انجامد. در عین حال باید پذیرفت که صلح ارزان و یک جانبه وجود ندارد. برخی خواست های مخالفین مسلح در باره نحوه مشارکت آنان در پروسه های سیاسی و کمک به برگشتاندن افراد مسلح به زنده گی عادی و ضمانت های حقوقی میتواند مورد بحث و توافق قرار گیرند.
 1. حزب از همه تلاش ها در جهت تآمین صلح، امنیت  دائمی و بر چیدن اسلحه غیر قانونی بعد از نهائی شدن توافقات صلح، ‌غرض تآمین حاكمیت دولتی سرتاسری و ملی در جهت ایجاد فضای باز سیاسی در كشور حمایت می نماید.

ج- در عرصه نظام حقوقی، حقوق و آزادی های اساسی مردم :

 1. مبارزه بخاطر استقراردولت قانونی، اصل تفکیک قوای ثلاثه ، برابری هموطنان در برابر قانون و قضا وتطبیق یکسان قوانین بالای همه، اصل مسئولیت دولت، جامعه و فرد در برابر همدیگر، حمایت از ایجاد و تحکیم نظام قضایی مستقل، بی طرف  و مسلکی .
 2. مبارزه برای تآمین حقوق اساسی و آزادی های فردی مردم که در قانون اساسی کشور تسجیل گردیده است.
 3. مبارزه در راه تحقق تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان .
 1. مبارزه برای تطبیق بی قید و شرط اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی در این زمینه. مبارزه برای تآمین حقوق دموکراتیک مردم و تآمین آزادی های سیاسی، اعم از ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، حق تظاهرات و اعتصابات مسالمت آمیز که تابع محدودیت های غیر دموکراتیک و موکول به قوانین باز گیرنده نشوند.
 2. پشتیبانی از مبارزه علیه جنایات سازمان یافته و تروریزم. کشت و ترافیک مواد مخدر نه تنها یک چالش عمده در برابر تحکیم حاکمیت دولتی و ایجاد اقتصاد سالم است، بلکه فساد و تروریزم را نیز تغذیه میکند. برنامه دولت و جامعه بین المللی برای حل این معضل کافی نیست. بررسی ها نشان میدهد که اکثریت زارعین خاش خاش را دهقانان کم زمین تشکیل میدهد. زیرا از زمین کم حاصل بیشتر بدست می آورند. از اینرو ویران کردن مزارع خاش خاش، مجازات زارعین و زراعت بدیل به تنهایی مشکل را حل نمیکند. دولت باید در کنار تدابیر کیفری و کشت بدیل، حل مشکل آب، بازاریابی برای تولیدات زراعتی، سبسایدی های حد اقل برای کشت بدیل در صورت آفات طبیعی و امراض زراعتی برای دهقانان، فقر زدایی و کاریابی برای جوانان دهات را در برنامه خود در نظر گیرند. حزب ما خواهان آنست که دولت و جامعه بین المللی علیه مافیای پروسس، ترافیک و قاچاق مواد مخدر اقدام جدی نمایند.

د- در عرصه انکشاف اقتصادی:

 1. حزب ملی ترقی مردم افغانستان، حزب پیشرفت اقتصادی و انکشاف وطن ماست. حزب ما از سمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار حمایت میکند و در حالیکه اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی میداند، بدین باور است که انسان و خوشبختی او باید در محور هر گونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد. نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی، بیکاری مزمن، پول پرستی، ثروت اندوزی، جنایت، بحران های اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توأم است. بنابر این حزب ما خواستار ارتقای نقش اقتصادی دولت، کمک به بخش خصوصی در اشتغال آفرینی، نظم دهی بازار، تقویت سکتور کالایی و بسیج تمام ثروت های مردم افغانستان برای پیشرفت و خوشبختی وطن ماست. حزب ما از اعاده اقتدار دولت در عرصه انکشافی یعنی پایه گذاری دولتی که نقش طبیعی خود را در اداره اقتصادی، انباشت مهارت های کاری، ایجاد اشتغال و پی ریزی زیربنای اقتصادی ایفا کند و تمام امکانات کشور را بشمول سکتور خصوصی در جهت سرمایه گذاری عامه بسیج نماید و سازمان دهد، حمایت میکند. حزب با توجه به عقب ماندگی شدید اقتصادی افغانستان و نیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتور های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مؤلده و ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی، از فکتور مداخله فعال دولت و برنامه ریزی انکشاف اقتصادی و اجتماعی بخصوص در مراحل احیای مجدد زیر بنای اقتصادی و ایجاد شبکه های تآمینات اجتماعی و رقابت سالم میان سکتور های مختلف پشتیبانی میکند.
 2. مبارزه در راه رفع عقب ماندگی اقتصادی کشور، بسیج مردم و جامعه مدنی در جهت تعمیل برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت برای بازسازی افغانستان، با استفاده از تمام ظرفیت های موجود سکتورهای دولتی، مختلط، خصوصی و کوپراتیفی، سرمایه گذاری بیشتر در عرصه های زیر بنایی و منابع طبیعی، زراعت و انکشاف دهات، معارف و خدمات اجتماعی. حمایت از مطالبات اقتصادی معاش گیران و تقویت جنبش سندیکایی.
 3. حمایت از تمام اشکال مالکیت قانونی، مصئونیت قانونی سرمایه های داخلی و خارجی و بهره آنها. حمایت از جلب سرمایه گذاری های خارجی طبق قانون و در مطابقت با منافع انکشافی افغانستان. مطالبه سیاست فعال ایجاد شغل و زمینه های کار به وسیله دولت یا تحت رهبری آن.
 4. حمایت از مالکیت دولت برمنابع دارای اهمیت ستراتیژیک – منابع طبیعی زیر زمینی          ( معادن)، جنگلات، چراگاه ها، اراضی دولتی، منابع اساسی انرژی، بنادر و خطوط مواصلاتی، دشت ها، منابع آبی و آثار باستانی.
 5. ــ استفادۀ مؤثر از منابع نفت و گا ز، مس، آهن و سایر منرالهای صنعتی و تشویق سرمایه گذاری های بزرگ، اعم از داخلی و خارجی، در بخش صنایع ثقیل به هدف ایجاد زیربنای پیشرفتۀ اقتصادی و ایجاد زمینه های وسیع کار و اشتغال برای مردم.
 6. پشتیبانی از ایجاد و گسترش صنایع ملی و صنعتی ساختن کشور با استفاده از دست آورد های علمی و تکنولوژیک معاصر با همکاری سکتورهای دولتی، خصوصی و مختلط و سرمایه گذاری های خارجی.
 7. حمایت از تشویق متشبثین خصوصی، تجار و سرمایه داران ملی در جهت افزایش و توسعه تجارت داخلی و خارجی و مبدل کردن افغانستان به مرکز فعال تجارت منطقه یی و شامل ساختن آن در سازمان جهانی تجارت.
 8. حمایت از عصری ساختن متداوم سیستم بانکی کشور، توسعه شبکه خدمات بانکی معاصر، تشویق و تضمین امانات و پس انداز ها. مبارزه بخاطر تعمیل سیاست عادلانه مالیاتی مبتنی بر تقلیل مالیات غیر مستقیم و تصاعد مالیات مستقیم و تقسیم عواید برمبنای منافع انکشاف اجتماعی.
 9. حمایت از تنظیم بهتر امور زمین داری و حل معضلات آب در جهت رشد و میکانیزه ساختن زراعت، مؤلد انرژی برق، ایجاد فارم های زراعتی (دولتی، خصوصی، مختلط و کوپراتیفی) غرض تآمین منافع اقشار مختلف زمین داران و دهقانان. مبارزه بخاطر بهبود محیط زیست، حفظ و مراقبت از جنگلات، نسل حیوانات و پرنده گان نادر.
 10. ترویج نباتات طبی و تولید ادویه بخاطر تآمین نیازمندی های ملی، توسعۀ اقتصاد مالداری و پیشه وری و تشویق سرمایه گذاریها در بخش صنایع خفیفه دستی و مستظرفه و ایجاد سیستم های بیمه و بانکهای حمایت از اقتصاد صنعتی، زراعتی، مالداری و پیشه وری و بازاریابی برای تولیدات آنها.
 11. حمایت از طرح آباد ساختن زمین های بایر و لامزروع و توزیع عادلانه آن به قیمت مناسب برای دهقانان بی زمین و کم زمین، کوچی ها و سکتور خصوصی.
 12. حمایت از تآمین کشور از لحاظ انرژی با استفاده از منابع داخلی و خارجی و حمایت از رشد و انکشاف صنایع انرژی و صنایع سبک و تولید کننده مواد استهلاکی و غذائی.
 13. حمایت از مطالعات دور نمایی عامه به منظور استفاده موثر از امکانات ملی و مساعدت های مالی و تخنیکی جهانی، با در نظرداشت نیازمندی های اساسی کشور.
 14. دفاع از مطالبات و تلاشهای انجمن ها و اتحادیه های پیشه وران و صنعت کاران در رابطه به رشد صنایع ملی، تولیدات داخلی و انکشاف صنایع دستی.
 15. حمایت از انکشاف و مدرنیزه ساختن ترانسپورت، اعمار شاهراه های مدرن و میدان های هوایی و خط آهن سراسری کشور و وصل آن با شبکه راه های ترانزیتی جهانی.
 16. حمایت از صنعت توریزم بخاطر تقویۀ اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای توسعۀ فرهنگ پذیرایی ازجهانگردان.

هـ : در عرصۀ اجتماعی:

 1. دفاع از منافع و حقوق اجتماعی زحمتکشان شهر و ده، پشتیبانی از خواستها و مطالبات اقتصادی و صنفی آنها.
 2. مبارزه در راه تآمین حقوق زنان و خانواده ها از طریق مطالبه حمایه طفل و مادر، زایشگاه ها، شیرخوار گاه ها، کودکستان ها، کلینیک ها، تسهیلات آموزش و پرورش و جلو گیری از بهره کشی کو دکان.
 3. مبارزه برای دستیابی به خدمات صحی رایگان، تعلیمات و تحصیلات مجانی برای همه مردم افغانستان طبق احکام قانون از طریق سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و رشد بیمه های اجتماعی.
 4. تلاش در جهت ایجاد مراکز صحی و درمانی و تآمین دسترسی عامه به خدمات صحی رایگان، ایجاد مراکز حمایت طفل و مادر در همه ولسوالی ها و نواحی شهر ها، تآمین حفظ الصحه محیطی، آب صحی آشامیدنی و وقایه مردم در برابر امراض ساری و پرازیتی بخاطر تآمین صحت همه گانی .
 5.  پایان دادن به اشکال مختلف تبعیض و انواع مظالم اجتماعی بخصوص به مناسبات مردسالارانۀ قرون وسطایی حاکم بر زندگی برده وار زنان که سنگین ترین بار بی عدالتی و ستم اجتماعی را بر دوش می کشند.
 6. ــ تآمین مساوات میان شهروندان، تطبیق یکسان قانون بالای همه  و تآمین عدالت اجتماعی.
 7. مساعی در راه تحکیم وحدت ملی و رفع هرنوع تبعیض و امتیاز میان شهروندان کشور در راه مشارکت سیاسی.
 8. انکشاف متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همۀ مناطق کشور و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و زمینه های مساوی و یکسان استفاده از آن برای تمام شهروندان کشور.
 9. تأسیس بیمه های اجتماعی به هدف تآمین رفاه همگانی و حمایت از شهروندان کشور د ر هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری، معلولیت، معیوبیت، حوادث و آفات طبیعی.
 10. حمایت از یتیمان و بیوه زنان، معیوبین  ومعلولین جنگ و بحران کشور، تعیین احصائیۀ دقیق آنها، مواظبت همیشگی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زندگی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت مؤسسات داخلی و خارجی از آنها.
 11. تآمین کار و اشتغال برای مردم، بعنوان حل عمده ترین مشکل اجتماعی، عامل عمده و اساسی تداوم بحران در کشور و عامل مؤثر در زدودن فقر از جامعه، بهبود زندگی مردم، تآمین مصئونیت و محیط محفوظ کار و تخنیک ایمنی د ر تمام مراکز تولیدی و حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان.
 12. مبارزه بخاطر حل مشکل مهاجرین و بی جا شده گان، عودت داوطلبانه و آبرومندانه و اسکان مجدد شان در کشور و انجام مساعدت های لازم در زمینه امنیت، سرپناه، کار و اشتغال برای آنان.
 13. مبارزه برای حل عادلانه مسئله کوچی ها در کشور و فراهم آوری زمینه ها برای اسکان دایمی آنها.
 14. حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی و استخدام فارغ از هرگونه تبعیض بر مبنای قوم، زبان، مذهب، جنس و موقف اجتماعی.
 15. مبارزه بخاطر افزایش سطح دست مزد کارکنان سکتورهای دولتی و خصوصی و متقاعدین.
 16. مبارزه بخاطر تآمین امنیت کار و تصویب قوانین عادلانه در حمایت از حقوق کارگران، دهقانان و پیشه وران.
 17. حمایت از مبارزات حق طلبانۀ سازمانهای اجتماعی و مد نی و تلاش برای ارتقای نقش آنها در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
 18. تثبیت احصائیۀ د قیق نفوس بر اساس توزیع تذکرۀ الکترونیکی تابعیت و استفاده از تکنالوژی معاصر در این زمینه بخاطر انتخابات شفاف و تنظیم پلانهای آتیۀ توسعۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
 19. پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری و تعقیب عدلی مجرمین بخصوص جنایتکاران جنگی.
 20. حفظ محیط زیست، اتخاذ تدابیر مؤثر جهت جلوگیری از آلودگی و تخریب آن، بخصوص جلوگیری از آلوده شدن ذخایر آب زیر زمینی و هوا در شهرها، تحکیم کناره های دریای آمو و سایر دریاها، حفظ و توسعۀ جنگلات و جلوگیری از چپاول آن.
 21. ایجاد آسایشگاه ها، سناتوریم ها و پارک های تفریحی برای آسایش مردم.
 22. تآمین انکشاف متوازن شهرها و دهات و حل مشکل بی سرپناهی از طریق اعمار محلات جدید مسکونی و منازل ارزان قیمت و اتخاذ تدابیر مؤثر از جانب دولت بمنظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای شهروندان مستحق و فراهم سازی سهولت ها و خدمات اجتماعی برای آنها.
 23. خاتمه دادن به مفاسد اجتماعی و اخلاقی، خاصتاً مبارزه علیه اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکُلی، دخانیات، دزدی، قمار، اختطاف ها و سایر موارد ترویج کنندۀ فساد در جامعه.
 24. حزب ملی ترقی مردم افغانستان، بر آزادی و انسان آزاد متکی است. انسان آزاد در بیان اندیشه و مواضع، آزاد در تشکیل سازمان های مدنی و منجمله سیاسی، آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندانه.
  1. حزب  ما برای مبدل ساختن آزادی و دموکراسی به ارزش های ملی و سرتاسری تلاش می ورزد وبر علیه همه اشکال تبعیض بر مبنای قوم، محل، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جنس، موقف اجتماعی واقتصادی قرار دارد. حزب ما به حکم قرآن عظیم الشآن به کرامت ذاتی انسان احترام میگذارد. از حقوق و آزادی های اساسی هموطنان مطابق احکام قانون اساسی افغانستان و موازین قبول شدۀ ملی و بین المللی حمایت می کند.
  2. حزب ملی ترقی مردم افغانستان، برابری حقوقی زنان را با مردان، سنگ محک هرگونه حرکت دموکراتیک و پایۀ ایجاد جامعۀ دموکراتیک می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند. نقش مؤثر و رهبری کنندۀ زنان را در صفوف خویش به طور مستمر ارتقا می بخشد. از جنبش زنان در همه ابعاد و ترکیب های آن، برای حصولِ حق برابر، دستمزد برابر برای کار برابر، منع خشونت و محافظت قانونی برابر حمایت میکند.
  3. حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست.  حزب ملی ترقی مردم افغانستان برای توزیع عادلانۀ ثروت ها و درآمد های ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود مبارزه میکند.

و- در عرصه توسعه فرهنگی :

 1. 1.     ایجاد فرهنگ مترقی، پیشرفته و دموکراتیک با توجه به ارزشهای دینی، سنن و ارزشهای پسندیدۀ ملی و دست آوردهای علمی، فرهنگی و حقوقی جامعۀ جهانی.
 2. مبارزه برای بازسازی و مدرن سازی نظام فرهنگی کشور اعم از سیستم تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و مسلکی، علوم، هنر و ادبیات با استفاده از تجارب جهانی و دست آورد های ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و تنگ نظری.
 3. حمایت از توسعه  مطبوعات، شبکه وسایل اطلاعات جمعی ( جراید، رادیو و تلویزیون، انترنت وسایر پدیده های تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی، سینما، تیاتر)، توجه به بهبود زنده گی فرهنگیان در کشور، توسعه و غنی سازی فرهنگ پربار و تاریخی کشور.
 4. توجه به تربیۀ کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتونها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی آنها و فراهم آوری شرایط مناسب زندگی برای آنان.
 5. پشتیبانی از رشد زبان های ساکنان این سرزمین و  تعلیمات ابتدائی اجباری و حق آموزش به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان افغانستان.
 6. محو کامل بیسوادی از طریق تأسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی.
 7. تربیت سالم جوانان و کودکان کشور(اعم از دختران و پسران)، بخصوص بازماندگان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان.
 8. مبارزه بر ضد تولید و قاچاق مواد مخدر به مثابه بخش جدایی نا پذیر امنیت ملی کشور.
 9. مخالفت با جنگ وخشونت و ترویج افکارانسان دوستانه، تحمل پذیری، نظم پذیری،  قانونگرایی، مشوره پذ یری، امانت دانستن سرمایۀ ملی و مرجح دانستن منافع ملی واجتماعی برمنافع شخصی وگروهی.
 10. مبارزه علیه تمام انواع انحرافات، خرا فا ت و امراض گمراه  کننده  د ر بین روشنفکران افغان، اعم از قوم گرائی،  زبا ن  گرائی ،  سمت گرائی  و د یـگـرپنداشتهای کهنه بمثابه مانع جدی در راه تجدد و پیشرفت جامعۀ افغانی و تحکیم وحدت ملی افغانها.
 11.  رشد ارزشهای فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و باستانی و فراهم سازی زمینه برای گسترش تحقیقات باستان شناسی به هد ف شناخت عمیقتر مد نیت ها و تا ریخ باستانی کشور و اتخاذ تدابیر جدی جهت جلوگیری از حفریات و کاوش های خود سرانۀ آثار باستانی و قاچاق آن به خارج از کشور.
 12. بازگردانیدن آثار تاریخی و باستانی غارت شده از موزیم ملی به کمک یونسکو و سایر مؤسسات بین المللی، حفظ و نگهداری آثار و آبدات تاریخی کشور.
 13. حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی بخصوص اکادمی علوم افغانستان، ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای تبارز، رشد و شگوفایی استعداد های فطری و ایجادگر افغانها، اعم از زنان و مردان.
 14. حمایت از دانشمندان، پژوهشگران، مکتشفین، مخترعین و پیشتازان عرصۀ علوم و فرهنگ، تآمین زمینه های بازگشت آبرومندانه به کشور و اشتغال آنها مطابق تخصص و فهم مسلکی آنان و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنها.
 15. حمایت از آزادی فکر و بیان، آزادی قلم و مطبوعات، توسعۀ رسانه های گروهی و دسترسی مردم به تکنالوژی معلوماتی بحیث وسایل ضروری برای پیشرفت جامعه.

ز- در عرصۀ روابط بین المللی و سیاست خارجی:

 1. حمایت از منشور سازمان ملل متحد و ارتقای نقش آن در امر حفظ صلح، امنیت جهانی و همکاری  بین المللی، پشتیبانی از اصلاحات در سازمان ملل متحد مطابق به واقعیت های کنونی جهان.
 2. حزب ما داشتن سیاست فعال اعتماد سازی و همکاری با همسایه گان و کشور های منطقه و پیوند های عمیق اقتصادی و فرهنگی با این کشور ها را ضروری می شمارد و عقد موافقتنامه های ستراتیژیک چند جانبه امنیت و همکاری منطقوی و جهانی شامل ضمانت های عدم تجاوز و عدم مداخله نظامی و عدم تهدید به استعمال قوه، همچنان عقد موافقتنامه ها در باره انرژی، ترانزیت و تجارت آزاد و تعرفه، حفظ محیط زیست، جریان آزاد نیروی کار، کالا و سرمایه را برای کشور ما مفید و ضروری میداند.
 3. پشتیبانی از سیاست بیطرفی مثبت و فعال خارجی غرض تآمین مناسبات دوستانه مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان بخصوص همسایگان بر بنیاد اصول مساوات و احترام متقابل به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.
 4. پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت ملل بدون مداخلات خارجی. همبستگی با مبارزات آزادی خواهانه و داد خواهانۀ برحق مردمان منطقه و جهان.
 5. مبارزه برای صلح و امنیت منطقوی و جهانی، منع تولید، آزمایشات و گسترش سلاحهای هستوی، کیمیاوی، بیالوژیکی وسایر سلاح های کشتار جمعی تا محو کامل آن.
 6. پشتیبانی از حل منازعات منطقوی و جهانی از طریق مذاکره، دیالوگ و سایر راهبرد های حل صلح آمیز .
 7. حمایت از مساعی جامعه جهانی غرض تآمین تساوی حقوق ملل و استقرار نظم عادلانه اقتصادی و انکشاف کشور های فقیر و کم رشد.
 8. حمایت از مساعی جامعه بین المللی در مبارزه علیه تروریزم، تبعیض نژادی، جنایات سازمان یافته، تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر.
 9. حمایت از عقد موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور با همسایگان و سایر کشور های جهان با رعایت منافع ملی افغانستان.

 

Leave a Reply