اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول

اصول عام

مادۀ اول : مبنی

این اساسنامه در پرتو احکام جزء (1) فقرۀ (2) مادۀ (35) قانون اساسی، در روشنائی برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع میگردد.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان که منبعد در این سند بنام ” حزب ” یاد میشود ، سازمان سیاسی مستقل است و به جنبش ملی مترقی و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد. پایه اجتماعی حزب را اقشار وسیع مردم اعم از روشن فکران، متخصصان و کارکنان دولتی و خصوصی، اقشار میانه حال روستائی و دهقانان، کارگران، پیشه وران، کوچیان، مالداران و متشبسین، علما و روحانیون وطن دوست و ترقی پسند تشکیل میدهند. Continue reading