اساسنامۀ حزب ملی ترقی افغانستان

حزب ملی ترقی افغانستان یک نهاد سراسری مستقل ملی سیاسی متشکل از اتحاد داوطلبانۀ عناصر هم فکر ، آگاه ، وطن دوست وخیر خواه ملت افغان میباشد. حزب ملی ترقی افغانستان دفاع از استقلال،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و حقوق و آزادی های هموطنان را از وظایف تأخیر ناپذیر خویش میداند. حزب ملی ترقی افغانستان بنای قومی ، سمتی ، زبانی ، جنسی ومذهبی فقهی نداشته، با رعایت اساسات دین مقدس اسلام ،مندرجات قانون اساسی، قانون احزاب وسایر قوانین نافذۀ کشور کار وفعالیت مینماید. حزب ملی ترقی افغانستان به منظور تحکیم صلح وثبات دایمی ،استحکام وحدت ملی ، باز سازی ونوسازی امور اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ، تأمین قانونیت وعدالت اجتماعی وتحقق دموکراسی در کشور مبارزه مینماید. اساس زنده گی درو ن حزبی این نهاد را دموکراسی با دسپلین پذیری واحترام به نظریات وآراء اعضای آن تشکیل مید هد. پلورالیزم سیاسی و تنوع نظریات و افکار در جامعۀ افغانی و مبارزه بخاطر حمایت ازمنافع ملی کشور اصل عمدۀ حیات و محور همگرایی فکری حزب ملی ترقی افغانستان را تشکیل میدهد.

فصل اول

شرایط عضویت ،حقوق ومکلفیت های اعضأ

مادۀ اول : عضویت در حزب ملی ترقی افغانستان داوطلبانه میباشد. هر تبعۀ افغانستان که سن قانونی (۱۸ سالگی) را تکمیل وعضو کدام سازمان سیاسی دیگر نباشد ،مرام واساسنامۀ حزب را قبول نموده وبرای تطبیق ان مبارزه نماید، وبرضد منافع ملی افغانستان کدام اقدام اگاهانه نه نموده باشد حق الشمول و حق العضویت بپردازد ودر یکی از جلسات حزبی فعالانه شرکت ورزد، عضویت حزب ملی ترقی افغانستان را کسب کرده میتواند . هر افغان واجد شرایط فوق میتواند، بدون در نظرداشت قوم، زبان، نژاد، قبیله، جنسیت، دین، تحصیل،شغل، نسب، دارایی و محل سکونت عضویت حزب ملی ترقی افغانستان را حاصل نماید.
مادۀ دوم : پذیرش به عضویت حزب به طور انفرادی از طریق شورا های محلی وتصویب نهایی شورا های ولسوالی ،ناحیوی ، شهری،(بدون ناحیه)وولایتی (بدون شورای شهری )به اکثریت آرای حاضرین جلسه صورت میگیرد. پذیرش جمعی به عضویت حزب از صلاحیت شورای اجرائیه ووحدت با احزاب وسازمان های سیاسی ازصلاحیت شورای مرکزی حزب میباشد. استعفا وترک عضویت حزب عین پروسۀ پذیرش به حزب را طی مینماید.
مادۀ سوم : همه اعضای حزب ملی ترقی افغانستان صرف نظر از موقف حزبی خویش در برابر اساسنامۀ حزب دارای حقوق ومکلفیت های مساوی میباشند.
مادۀ چهارم : اعضای حزب ملی ترقی افغانستان دارای حقوق ذیل میباشند :
– اریۀ پیشنهاد وابراز نظرشفاهی وتحریری در مورد مسایل مطروحۀ سازمانی درجلسات ومطبوعات حزبی،قبل از اتخاذ تصمیم درزمینه؛
– کاندید نمودن خود ویا دیگران به مقامات حزبی ؛
– ابرازآزادانۀ رای به کاندیدان مورد نظرخویش به مقامات حزبی ؛
– دفاع ازخود درتمام جلسات ومقامات حزبی به شمول کنگره در صورت اتلاف حقوق اش؛
– انتقاد سازنده ومثمرازکاروفعالیت اعضا ومقامات حزبی ؛
– مستفید شدن ازحمایت حزب درامورسیاسی،اجتماعی وفرهنگی ؛
– کاندید شدن با حمایت حزب به کرسی های انتخابی در سطح کشور؛

مادۀ پنجم : اعضای حزب ملی ترقی افغانستان دارای مکلفیت های آتی میباشند :
– درزنده گی روزمرۀ خویش اساسات دین مقدس اسلام، احکام قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی وسایر قوانین نافذۀ کشور ورسوم وعنعنات پسندیدۀ مردم را رعایت نموده ،اخلاق عالی اجتماعی وروحیۀ خدمت گذاری به مردم را از خود تبارزدهند .
– اهداف مندرج مرامنامه واساسنامۀ حزب را درک وجهت تحقق عملی آن فعالیت متداوم وخستگی ناپذیر انجام دهند.
– اهداف وسیاست حزب را در میان اقشار مختلف مردم ونهاد های اجتماعی ،صنفی وفرهنگی تبلیغ وتوضیح نمایند.
– به منظور تقویت تشکیلاتی وسازمانی ، گسترش ساحۀ تأثیر نفوذ ،توسعه وتحکیم پایه های اجتماعی حزب به جلب وجذب بهترین وشایسته ترین افراد جامعه به صفوف حزب بپردازند.
– به خاطر تقویت بنیۀ مالی حزب به پرداخت بموقع حق الشمول ، حق العضویت و اعانه مبادرت ورزیده، زمینۀ تشویق سایر اعضأ وهوا خواهان حزب را دراین مورد مساعد سازند.
– سطح فهم ودانش سیاسی ومسلکی خویش را ازطریق مطالعۀ کتب وآثارعلمی داخلی وخارجی وآشنایی با دست آورد های علم وتخنیک معاصر در سطح جهان ارتقأ بخشند.
– از آلوده گی به مخدرات ، رشوت، اختلاس، احتکار، زور گویی، تکبر، ظلم، سوء استفاده از دارایی های عامه ،مردم آزاری وسایر مفاسد اخلاقی واجتماعی پرهیز نموده علیه آنها مبارزه نمایند.
– منافع ملی را بر منافع شخصی ،گرو هی، قومی، سمتی،مذهبی ،لسانی ونژادی مقدم شمرده ،علیه کلیه مظاهر وتمایلات فرکسیونی ،انشعاب طلبی وسایرانحرافات مبارزه نمایند.
– از دساتیر وفیصله های جمعی شورا ها ومقامات حزبی اطاعت نمایند.
– در صورت مشاهدۀ کمبودی ونواقص در کار وموجودیت اعمال وحرکات نادرست اعضأومقامات حزبی ،با استفاده از امکانات ووسایل معقول ومنطقی به اصلاح وضع بپردازند.

فصل دوم
ساختار تشکیلاتی

مادۀ ششم : حزب ملی ترقی افغانستان متشکل از شورا های محلی ، ناحیوی، شهری، ولسوالی ، ولایتی و مرکزی میباشد.
شورا های محلی ،ناحیوی،شهری وولسوالی (به استثنای شورای شهر کابل) به فیصلۀ شورا های رهبری ولایتی وشوراهای ولایتی ومعادل آن وشورای شهرکابل به فیصلۀ شورای اجرائیۀ حزب ایجاد میگردند .
مادۀ هفتم: شورای محل حلقۀ اتصال وارتباط حزب با مردم بوده وبر اساس محل زیست یا محل کار با تعداد ۳ الی ۱۵ عضو ایجاد میگردند . در صورت ازدیاد اعضأ در یک محل چندین شورای محلی تشکیل شده میتوانند. شوراهای محلی دارای رئیس و معاون میباشند که از جانب اعضأ با رای گیری آزاد وسری انتخاب میشوند. شورای محل درساحۀ فعالیت خویش طبق دساتیرمقامات حزبی ومندرجات اساسنامه رهبری میشوند . اعضای شورای محل اهداف حزب را درمیان مردم وکلکتیف مربوطه توضیح وتبلیغ نموده ،جلب وجذب بهترین هارا به صفوف حزب مورد توجه دایمی قرار میدهند. شورای محل روابط ومناسبات نزدیک ودوستانه راباشخصیت های ملی، فرهنگی، تجاری وقومی ایجاد وتقویت میبخشد.

درصورتیکه دریک محل چندین شورا وجو د داشته باشند ،کمیتۀ کار متشکل از رؤسا ومعاونین شوراهای مربوطه ایجاد میگردد .
مادۀ هشتم: شورا های ناحیوی،شهری، ولسوالی وولایتی مسؤلیت رهبری شورا های پایینی مربوط را به عهده داشته وتعداد اعضای آنها بادر نظر داشت تعداد اعضای حزب در محل از ۳ الی ۲۱ نفرتعیین واز طرف اعضای منتخب شوراهای محلی در کنفرانس های حزبی از طریق انتخابات آزاد وسری انتخاب میشوند. شورا های ناحیوی ،شهری،ولسوالی وولایتی بعد از انتخاب در نخستین جلسات خود رئیس و معاونین خویش را از طریق رای دهی آزاد وسری به اکثریت آراء اعضای حاضرانتخاب مینمایند .
مادۀ نهم : شوراهای حزب ملی ترقی افغانستان در سطح هر کشور دیگر معادل شوراهای ولایتی حزب میباشند .

فصل سوم
ارگان های عالی حزب

مادۀ دهم : ارگان های عالی حزب ملی ترقی افغانستان عبارت اند از :
الف: کنگره؛
ب: کنفرانس سرتاسری؛
ج: شورای مرکزی؛
د: شورای اجرائیه؛
هـ: دارالانشأ؛
مادۀ یازدهم : کنگره
کنگره عالیترین مقام حزب ملی ترقی افغانستان  است که هرسه سال یک مرتبه به اشتراک حد اقل دو ثلث نماینده گان منتخب شوراهای حزبی دایر میشود و تصامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. کنگرۀ فوق العاده بر اساس تصمیم جلسۀ شورای مرکزی یا تقاضای دوثلث شوراهای ولایتی و معادل آن و شورای شهر کابل دعوت میگردد.
نماینده گان برای کنگره از طریق انتخابات در کنفرانسهای ولایتی حزبی ومعادل آن به طور آزادوسری انتخاب میشوند . تعداد نماینده گان برای کنگره وطرزا لعمل تدویر انتخابات در کنفرانسهای حزبی از طرف شورای اجرائیه تصویب میگردد.
نخستین کنگرۀ حزب ملی ترقی افغانستان اعتبار از تاریخ تدویر کنگرۀ وحدت الی مدت یکسال دایر میگردد.

کنگره دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد :
– بررسی وتصویب مرامنامه واساسنامۀ حزب ووارد نمودن تغییرات وتعدیلات در آنها ؛
– استماع گزارش کار وفعالیت شورای مرکزی واتخاذ تصمیم درزمینه؛
– استماع گزارش کار وفعالیت کمیسیون تفتیش ونظارت و اتخاذ تصمیم درزمینه؛
– تعیین تعداد وانتخاب اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در کنگره ؛
–تصویب نام، درفش ونشان حزب؛
– بررسی شکایات ، انتقادات و پیشنهادات اعضاء و ارگانهای حزبی؛
– بررسی اوضاع وحالات کشور ، منطقه وجهان وتعیین سیاست حزب دررابطه با آن؛

مادۀ دوازدهم :کنفرانس سرتاسری
کنفرانس سرتاسری حزب ملی ترقی افغانستان عالیترین مقام حزب میان دو کنگره بوده و بر اساس ضرورت و تصمیم شورای مرکزی جهت تصمیم گیری در مورد مسایل اهم درون حزبی و ملی دعوت میگردد.
اشتراک کننده گان کنفرانس سرتاسری حزب را اعضای شورای مرکزی ، رؤسای کمیسیون های مرکزی کمیسیون کنترول ونظارت، رؤسا و معاونین شوراهای ولایتی و معادل آن و شورای شهر کابل تشکیل میدهد.
مادۀ سیزدهم : شورای مرکزی
شورای مرکزی عالیترین مقام حزب ملی ترقی افغانستان در فاصله میان دو کنگره و کنفرانسهای سراسری حزب بوده وهر سا ل یک بارجلسه مینماید . جلسۀ فوق ا لعادۀ شورای مرکزی به تصویب شورای اجرائیه یا پیشنهاد یک ثلث اعضای شورای مرکزی یا دو ثلث اعضای شوراهای ولایتی و معادل آن و شورای شهر کابل دعوت میگردد .
نصاب جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا تکمیل وتصامیم آن بر اساس دوثلث آرای اعضای حاضراتخاذ میگردد.
شورای مرکزی وظایف وصلاحیت های آتی را به عهده دارد :
– استماع گزارش کار وفعالیت شورای اجرائیه واتخاذ تصمیم درزمینه ؛
– تعیین تعداد وانتخاب اعضای شورای اجرائیه ، رئیس،معاونین ومنشی های حزب از میان اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه؛
– استماع گزارش معلوماتی کمیسیون نظارت وکنترول؛
– معرفی کاندید حزبی و یا حمایت از کاندید دیگر در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگه؛
– اتخاذتدابیر بخاطر تحقق فیصله های کنگره و کنفرانس سرتاسری حزب وتعیین جهات عمدۀ سیاست جاری حزب؛
– اتخاذ تصمیم درمورد تدویر کنفرانس سرتاسری و کنفرانس های محلی حزبی؛
– ارتقای برجسته ترین کادر ها وفعالین حزب به عضویت شورای مرکزی ، در صورتیکه تعداد آنها از بیست فیصد اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره تجاوز ننماید واخراج آن عده اعضای شورای مرکزی که در جریان کار شایستگی ولیاقت کاری لازم را از خود تبارز نداده وعضویت شان در شورای مرکزی باعث وارد نمودن لطمه به اتوریتۀ حزب گردد؛ به فیصلۀ دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه؛
– ارایۀ گزارش کار وفعالیت شورای مرکزی به کنگرۀ حزب ؛

مادۀ چهاردهم : شورای اجرائیه
ارگان عالی حزب دربین دو اجلاس شورای مرکزی بوده ودر حالات عادی به طور ماهوار جلسه مینماید . نصاب جلسات شورای اجرائیه با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصامیم آن بر اساس دو ثلث آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.
شورای اجرائیه وظایف وصلاحیت های آتی را دارا میباشد:
– استماع گزارش کار وفعالیت دارالانشأ واتخاذ تصمیم در زمینه ؛
– ایجاد والغای شعبات وکمیسیون های مرکزی ومحلی حزب بر اساس پیشنهاد دارالانشـأ؛
– تصویب لوایح وظیفوی شعبات وکمیسیون های حزبی ؛
– تعیین مسئولین و اعضای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب؛
– صدور رهنمودها وتصویب طرزالعمل های جمع آوری حق الشمول،حق العضویت واعانه ،مکافات ،تآدیب ومجازات اعضای حزب وتدویر جلسات شورا های محلی حزب؛
– تصویب طرزا لعمل تدویر کنفرانسها وانتخابات حزبی ؛
– ارایۀ گزارش کاروفعالیت شورای اجرائیه به اجلاس شورای مرکزی ؛
– توزیع کارت های عضویت حزبی ویا تفویض صلاحیت به ارگان های حزبی در زمینه ؛
– تقرر کادر ها به پست های حرفوی حزبی ومعرفی کاندیدان به ارگان های دولتی ؛
– تعیین موقف حزب در رابطه با انتخابات وسایر مسایل اهم ملی وبین المللی؛

مادۀ پانزدهم : دارالانشأ
ارگان رهبری دایمآ فعال حزب بوده ومتشکل از رئیس ،معاونین ومنشی های حزب میباشد که امور یومیۀ سازمانی را به پیش برده از طریق شعبات وکمیسیون های مرکزی ومحلی شوراهای حزبی را در جهت تحقق اهداف مندرج مرامنامه ومطالبات اساسنامۀ حزب راهنمایی مینماید .
دارالانشأ د ر هر ۱۵ روز وبر اساس ضرورت جلسه نموده ومسایل آتی را مورد بحث وبررسی قرار مید هد:
– چگونگی تطبیق تصامیم وفیصله های حزبی ؛
– اجراآت شعبات کمیسیون ها وشورا های حزبی در جهت کار سیاسی ، تبلیغاتی وفرهنگی به خاطر تنویر اذهان عامه وجلب همکاری مرد م ؛
– کار شورا های حزبی درجهت پذیرش به صفوف حزب ؛
– چگونگی پرداخت حق الشمول،حق العضویت وجمع آوری اعانه وتقویت بنیۀ مالی حزب ؛
– تأمین روابط با سایر احزاب ،سازمان های سیاسی و اجتماعی،نهاد های فرهنگی وصنفی وارگان های حکومتی به منظور تأمین شرایط مساعد کار برای سازمان های حزبی در جهت عملی نمودن اهداف حزب ؛
– تأمین روابط حسنه ومتقابلاً مفید با نهاد های بین المللی به منظور معرفی حزب در سطح جهانی؛
– گزارشات کار وفعالیت شعبات وکمیسیون های مرکزی ومحلی حزب ؛
– صدور رهنمودها جهت رفع نواقص کار ؛
– معرفی کادرها جهت تقرر در مقامات حزبی وارگان های دولتی ؛
– ارایۀ گزارش کار وفعالیت دارالانشأ به شورای اجرائیۀ حزب ؛

مادۀ شانزدهم : رئیس حزب
رئیس حزب جلسات دارالانشأ،شورای اجرائیه،شورای مرکزی،کنفرانس سرتاسری وکنگرۀ حزب را ریاست مینماید . رئیس حزب دررابطه با سایر احزاب ،سازمان های سیاسی واجتماعی ،نهاد های فرهنگی وصنفی ، ارگان های دولتی وهمچنان در روابط بین المللی از حزب نماینده گی نموده ، اجراأت خود را درهمآهنگی با دارالانشأ تنظیم وبه جلسات شورای اجرائیه گزارش میدهد. رئیس حزب موقف حزب در رابطه با مسایل اهم ملی را طبق فیصلۀ شورای اجرائیه اعلام میدارد.
رئیس حزب عقد موافقتنامه ها وهمچنان اجرای معاملات بانکی ،حسابی ومالی حزب را به عهده دارد.

مادۀ هفدهم : معاونین ومنشی های حزب بخشهای مشخص کار حزبی را رهبری نموده ، اسناد وپروتوکول های جلسات شورا های حزبی را ثبت وتنظیم مینمایند ، معاونین ومنشی ها درنزد دارالانشأ مسؤل وگزارش ده می باشند.
مادۀ هجدهم : شورای اجراێیه  برای تنظیم فعالیت هدفمند وتحقق تصامیم حزب وکنترول برای اجرای آن کمیسیون های  ، شعبه تشکیلات،شعبه مالی ،کمیسیون تبلغ وفرهنګ ، شعبه اسناد وارتباط ، کمیسیون تفاهم وارتباط سیاسی،کمیسیون نظارت وکنترول وسایرکمیسیون های مورد ضرورت مؤقت ودایمی راایجاد مینماید. مسولین کمیسیون ها توسط دارالانشا تعین ومطابق هدایات دارالانشاءفعالیت مینماید.

فصل چهارم
احکام متفرقه

مادۀ نزدهم : حزب و انتخابات
هر عضو حزب حق دارد با حمایت حزب بحیث کاندید آن در انتخابات ریاست جمهوری ، ولسی جرگه،شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، شوراهای قریه، مجالس شاروالی و شاروالها شرکت نماید.
اعضای حزب در انتخابات، تعهد، تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت و شایستگی کاندیدان را در نظر گرفته از آنها حمایت مینماید.
کاندید حزب برای انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه از جانب شورای مرکزی در مشوره با شوراهای ولایتی، شورای شهر کابل ومعادل آن ها و برای انتخابات سایر مقامات و نهادهای انتخابی از جانب شوراهای حزبی مربوطه معرفی میشوند.

مادۀ بیستم : حزب ملی ترقی افغانستان از لحاظ مالی متکی است بر:
– حق الشمول و حق العضویت اعضا که نورم وطرزپرداخت آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد؛
– اعانه و کمک های مالی اعضاء و هواخواهان؛
– عواید نشرات ومطبوعات؛
– عواید تشبثات اقتصادی؛
مادۀ بیست و یکم : حزب ملی ترقی افغانستان همزمان با فعالیت های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی میتواند به ایجاد مؤسسات تولیدی، تجارتی واقتصادی مبادرت ورزد .
مادۀ بیست و دوم : حزب ملی ترقی افغانستان دارای بیرق ،نشان ، مهر وارگان نشراتی مشخص خود میباشد .
اتخاذ تصمیم درمورد ارگان نشراتی و ممیزات مهر صلاحیت شورای اجرائیۀ حزب است .
مادۀ بیست وسوم : حزب ملی ترقی افغانستان بمنظور پرورش سالم جوانان ،زنان وسایر اقشار جامعه وآماده نمودن آنهابرای پاسداری از حقوق قانونی شان به ایجاد شوراها واتحادیه های مربوطه مساعدت مینماید. حزب استقلال سازمانی ساختارهای متعلق به جامعۀ مدنی را رعایت نموده، آنهارا در امور مربوطه یاری و کمک میرساند.
مادۀ بیست وچهارم : مکافات ومجازات
الف- اعضای حزب ملی ترقی افغانستان در صورت تبارز لیاقت وشایستگی در اجرای وظایف حزبی ومبارزۀ صادقانه وبرجسته در جهت تحقق مندرجات مرامنامه واساسنامۀ حزب بر اساس پیشنهاد شوراهای مربوطه وتائید ارگان های رهبری حزب مورد تقدیر قرار میگیرند .
نوع وسطح تقدیر توسط طرزالعمل جداگانه از جانب شورای اجرائیه حزب تعیین ومشخص میگردد .
ب- اعضای حزب نسبت عدم رعایت مطالبات اساسنامه وتخلف از اصول، موازین ودساتیر حزبی ذیلاً تآدیب ومجازات میشوند:
– توصیه؛
– اخطار ؛
– تنزیل مقام؛
– اخراج از عضویت حزب؛
چگونگی تآدیب ومجازات اعضای حزب توسط طرزالعمل جدا گانه از جانب شورای اجرائیه حزب تنظیم ومشخص میگردد .
مادۀ بیست و پنجم : مقرشورای مرکزی حزب ملی ترقی افغانستان  در شهر کابل بوده ،دفاتر ونماینده گی های حزبی آن در واحد های اداری ومحلات ایجاد میگردند .
مادۀ بیست و ششم : انحلال حزب :
در صورت بروز اوضاع نا مساعد که تداوم کار حزب در جهت تحقق اهداف مرامی آن نا ممکن گردد ، موضوع تعلیق قسمی یا کلی فعالیت ها ، ختم کار یا انحلال حزب در جلسۀ مشترک فوق العادۀ شورای مرکزی و کمیسیون کنترول و نظارت تحت غور وبررسی قرار گرفته ، تصمیم نهایی درزمینه به دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ وموضوع طی اعلامیۀ رسمی به آگاهی اعضای حزب ، سایر هموطنان و وزارت عدلیه رسانیده میشود .

اساسنامه
حزب ملی ترقی افغانستان

کابل مورخ جوزا 1397

مرامنامۀ حزب ملی ترقی افغانستان

مقدمه:
قریب چندین دهه است که بحران ناشی از رقابت های دوران جنگ سرد، سیاست های نفوذی برخی کشورهای همسایه و منطقه، اشتباهات، خطا ها و کجروی گروههای سیاسی شامل بحران در تبانی با کشورهای همجواروتصامیم یکجانبه وناقص بن برسرنوشت تشکیل دولت افغانستان از مردم ما قربانی میگیرد. این بحران باوجود حضور ناتو و ائتلاف بین المللی ضد تروریسم در افغانستان، نه تنها به پایان نرسیده، بلکه ابعاد وسیعتری نیز کسب نموده است. مداخلات برخی کشورهای منطقه وهمسایه، بخصوص پاکستان و ایران و تسلط یک تیم فاسد و گروههای مافیایی بر سرنوشت میهن و مردم ما، وضعیت در کشور را بیش از پیش بدتر ساخته است. تشکُل مجدد و گستر دۀ تروریسم، خرابی روز افزون وضع امنیتی، گسترش بیسابقه و مزمن فساد اداری، استبداد حکام خود کامه و مستبد، بی عدالتی لجام گسیختهء بحران اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت در برابر مداخلات بیگانه، بخصوص پاکستان و پیشروی آن در عُمق خاک افغانستان نگرانی عمیق مردم مارا سبب گردیده است.
شعار های چون دموکراسی، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، حقوق بشر و عدالت اجتماعی باوجود تغیرات نسبی که در عرصه های معارف، تحصیلات عالی مواصلات، مخابرات، انکشاف دهات، قانونگذاری، آزادی بیان و ایجاد نیروهای مسلح کشور به مشاهده می رسد، به شعار های مبتذل، مضحک و مسخره مبدل گردیده اند.
تقلب پیهم و گسترده در پروسه های انتخاباتی، بخصوص انتخابات ریاست جمهوری، شورا های ولایتی و ولسی جرگه وریاست جمهوری که به یک افتضاح بزرگ ملی مبدل گردید، باعث شد تا مردم ما اعتماد و باور شانرا نه تنها بر تیم حاکم و گروههای مافیایی تحمیل شده بر سرنوشت کشور ما از دست دهند، اعتماد خویش را بر ائتلاف بین المللی ضد تروریسم و ناتو نیز از دست داده اند.
وضعیت موجود مردم ما را در یک موقعیت دشواری قرارداده است جنگ نیابتی ابرقدرت های جهان، کشورهای منطقه ، کشورهای همسایه وگروه های نظامی – سیاسی موجود وابسته به آنها ، علت اساسی دوام جنگ درکشور شمرده میشود. این حالت نه تنها ایجاد یک حرکت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی را بخاطر بیرونرفت از حالت موجود و تعویض تیم حاکم و گروههای مافیایی یادشده به یک تیم سالم و وطندوست از مجاری قانونی و مسالمت آمیز بعنوان یک ضرورت جدی مطرح می سازد، نیاز بازسازی کامل اداره از بالا تا پائین و تصفیۀ آن از وجود همۀ عناصر مفسد و قانون شکن را نیز الزامیت میبخشد. حزب ملی ترقی افغانستان در حالیکه از آیندۀ وطن و مردم خویش عمیقا نگرانی دارد و بخاطر بیرونرفت از وضعیت موجود برای ایجاد حرکت سرتاسری ملی مبارزه مینماید، با تأمین تفاهم با احزاب ملی و دموکرات میخواهد به خلای ناشی از نبود یک حزب قوی، نیرومند و سرتاسری در کشور پایان بخشد. با در نظر داشت این امر مهم دست صفا، صمیمیت و برادری را برای تأمین تفاهم تا سطح وحدت سازمانی برای همۀ آنها پیش نموده، با پیروی از دین مبین اسلام، حفظ ارزشهای اسلامی و ملی، احترام به پیروان سایر ادیان، مخالفت جدی با هرنوع موارد سؤاستفاده از معتقدات دینی و مذهبی مردم، بخاطر تأمین مقاصد و اغراض سیاسی و گروهی، باتوکل بر خداوند (ج) و اعتماد بر حمایت مردم نجیب کشور برای تحقق اهداف آتی مبارزه می نماید:
الف- اهداف حزب در عرصۀ سیاست داخلی:
1. حراست از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع ملی و حمایت از یک دولت نیرومند، قانونی و مشروع مرکزی، مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه و مبارزۀ جدی با هرگونه تمایلات تجزیه طلبانه و فرار از مرکز.
2. تأمین صلح عادلانه و فضای امن در کشور از طریق مذاکرات بین الافغانی، منطقه ای و بین المللی تمام جوانب بخصوص مشارکت فعال زنان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسعۀ آزادیها، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، ارتقای ظرفیت های امنیتی و دفاعی کشور متناسب به شرایط منطقه و قطع مداخلات خارجی.
3. ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات، تعدیل قانون انتخابات، تبدیل سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال به سیستم حداقل پنجاه فیصد تناسبی، ایجاد فضای باز سیاسی با برچیدن اسلحۀ غیرقانونی از کشور و تأمین شرکت آزادانۀ مردم در پروسه های انتخاباتی و تعین سرنوشت انتخابات.
4. استقرار یک نظام دموکراتیک بر مبنی پلورالیسم سیاسی، برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک در تمام سطوح (از شوراهای قریه جات ، ولسوالی ها ، پارلمان، ریاست جمهوری وانتخابات شاروالی ها)، جلو گیری از اعمال نفوذ دولت، گروههای سیاسی و زورمندان در پروسه های انتخاباتی.
5. بازسازی ادارۀ دولت در چارچوب یک ستراتیژی ملی کوتاه مدت ودرازمدت از بالا تا پائین، بخصوص بازسازی سیستم عدلی و قضایی؛ تصفیۀ اداره از وجود همه عناصر مفسد و قانون شکن به هدف پایان دادن به فساد در اداره، جلب حمایت مردم و تأمین حاکمیت قانون در کشور.
6. تحقُق سیاست کادری مبتنی بر لیاقت، کاردانی، تحصیل، تخصص و تعهُد به منافع ملی به هدفِ ایجادِ یک ادارۀ کاردان، متخصص و با تجربه، دارای توانایی ارایۀ خدمات مؤثر برای مردم.
7. توسعۀ آزادیهای دموکراتیک، اعم از آزادی فکر و بیان، مطبوعات و رسانه ها، فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
8. مبارزه با انواع افراط گرایی و مظاهر عمدۀ آن، اعم از تعصب، اختناق فکری، تبعیض، خشونت و عدم تحمُل دگراندیشی، اشکال مختلف تروریسم و جنایات سازمان یافته، بخاطر رسیدن به اهداف دموکراتیک و عادلانه با اتکأ به اصل اعتدال در حرف و عمل.
9. تأمین زمینه های مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و فرهنگی برای آمیزش گروه های اتنیکی، رُشدِ مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ قومی و قبیله ای افغانستان .
10. مبارزه علیه توتالیتاریزم، انحصار قدرت و اِعمال هرنوع خشونت به هدف حفظ و کسب قدرت سیاسی.
ب: درعرصۀ سیاست خارجی:
1. تأمین روابط نیک و دوستانه با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر مبنای اصول همزیستی مسالمت آمیز، احترام به استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع ملی متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.
2. حمایت از مساعی صلحجویانۀ سازمان ملل متحد و ارتقای نقش رهبری کنندۀ آن بخصوص شورای امنیت آن سازمان در زمینه های حل صلح آمیز منازعات منطقه ای و جهانی بخاطر تأمین صلح و امنیت در جهان.
3. حمایت از مساعی جامعۀ بین المللی در راه تشنج زدایی، لگام زدن تروریسم و دهشت افگنی و جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر بعنوان منبع عمدۀ مالی شبکه های تروریستی و مافیای بین المللی.
4. حمایت از مساعی جامعۀ جهانی در انکشاف کشورهای عقب مانده، محو گرسنگی، امحای فقر و بیکاری، جلوگیری از امراض اپیدیمیک و پاندیمیک، محو بی سوادی، رفع عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهان.
5. حمایت از منشور سازمان ملل متحد و سایر قراردادهای بین المللی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان، کنوانسیون حقوق اطفال و سایر کوانسیونها و میثاقهای مربوط به آن.
6. حمایت از مبارزات نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه برای صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حق خودارادیت ملل در تعین سرنوشت آنها.وحل مسلۀ خط فرضی واستعماری دیورند بادولت پاکستان.
ج- در عرصۀ اقتصادی:
1. حمایت از اشکالِ مختلف مالکیت، اعم از دولتی، خصوصی، مختلط، کوپراتیفی و شخصی.
2. خاتمه دادن به غصب و چپاول املاک و دارایی های عامه و شخصی، استرداد آن از غاصبین و چپاولگرانِ زورمند، تعقیب قانونی، عدلی و قضایی آنها و پایان دادن به سلطۀ گروه های مافیایی در اقتصاد کشور.
3. ایجاد مبانی قانونی و حقوقی مطمئن و جو امنیتی مناسب برای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و تأمین مصئونیت آنها به هدف تسریع آهنگ رشد و توسعۀ اقتصاد ملی.
4. تأمین زمینه ها و فرصت های مناسب برای بازسازی و رشد همه سکتورهای اقتصادی با توجه به اولویت ها و ضرورت های کشور و در گام نخست بازسازی سیستم های آبیاری، تولید انرژی برق، مواصلات، مخابرات، مکاتب، مؤسسات تحصیلات عالی، شفاخانه ها، کلینیک های صحی، تأسیسات صنعتی و تصدی های دولتی.
5. حمایت از مالکیت دولت برمنابع طبیعی و املاک عامه، حفاظت آنها، پایان دادن به چپاول آن تحت عناوین اجاره و خصوصی سازی و ایجاد مبانی قانونی و حقوقی استفاده از آن برای سکتور خصوصی.
6. مساعی در راه تأمین سیاست سالم مالی و پولی، نظام بودجه ای معقول و مبتنی بر عواید منابع داخلی، جلوگیری از تورم پولی و فساد مالی، ایجاد سیستم عادلانۀ مالیاتی، کاهش مالیات غیر مستقیم، بخصوص مالیات مواد مورد ضرورت اولیۀ مردم و افزایش مالیات تصاعدی مستقیم، خاصتا مالیات اشیای تجملی و غیر ضروری.
7. استفادۀ معقول از منابع آب کشور در زراعت و تولید انرژی، احداث تأسیسات معاصر آبیاری و مؤلد انرژی برق، آباد ساختن زمین های بکر و بایر.وتوزیع آن به دهقانان بی زمین وکم زمین به اجاره های طویل المدت.
8. میکانیزه ساختن زراعت و تشویق سرمایه گذاریها در زمینۀ تورید ماشین آلات زراعتی، ایجاد ستیشن های میکانیزه، فارم های عصری، تأسیسات نگهداری محصولات زراعتی و افزایش محصولات آن به هدف تأمین نیازمندی های ملی. اسکان داوطلبانه کوچی ها  وفراهم آوری تسهیلات چراگاه ها و مساعدت های صحی واموزشی لازم وقایوی ، وترنری، اصلاح نسل مواشی ومالداری به آنها، ایجاد مکاتب سیار برای کودکان کوچی ها و کورس های  سواد آموزی به بزرگ سالان.
9. استفادۀ مؤثر از منابع نفت و گاز، مس، آهن و سایر منرالهای صنعتی و تشویق سرمایه گذاریهای بزرگ، اعم از داخلی و خارجی درتطابق با منافع ملی کشوردر بخش صنایع ثقیل به هدف ایجاد زیربنای پیشرفتۀ اقتصادی و ایجاد زمینه های وسیع کار و اشتغال برای مردم.
10. انکشاف سیستم مواصلات، احداث شاهراه های جدید، میدانهای هوایی، شبکۀ سرتاسری راه آهن، مطابق ستندرد های بین المللی و اتصال آن به شبکه های ترانزیتی جهان.
11. ترویج نباتات طبی و تولید ادویه بخاطر تأمین نیازمندی های ملی، توسعۀ اقتصاد مالداری و پیشه وری و تشویق سرمایه گذاریها در بخش صنایع خفیفه، دستی و مستظرفه و ایجاد سیستم های بیمه و بانکهای حمایت از اقتصاد صنعتی، زراعتی، مالداری و پیشه وری و بازاریابی برای تولیدات آنها.
12. رشد تجارت داخلی و خارجی و حمایت از تولیدات داخلی از طریق کاهش مالیات، تسهیلات گمرکی، وضع تعرفه های حمایوی، تعویض کالاهای مصرفی وارداتی با تولیدات داخلی، جلوگیری از ورود اجناس غیر ضروری و مشابه تولیدات داخلی، استفادۀ معقول از موقعیت کشور در ترانزیت تجارت.
13. حمایت از روند افزایش صادرات و عضویت افغانستان در سازمان ایکو، سارک و سازمان تجارت جهانی و مساعی در راه تأمین تعادل بیلانس صادرات و واردات.
14. حمایت از صنعت توریزم بخاطر تقویۀ اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای توسعۀ فرهنگ پذیرایی از جهانگردان.
15. استفادۀ مؤثر از مساعدتهای مالی و تخنیکی جامعۀ بین المللی بر طبق یک میکانیزم سالم و ایجاد سیستم شفاف حسابدهی بخاطر پایان دادن به موارد سؤاستفاده از مساعدتهای یاد شده.
د- در عرصۀ اجتماعی:
1. پایان دادن به اشکال مختلف تبعیض و انواع مظالم اجتماعی بخصوص به مناسبات مردسالارانهء قرون وسطایی حاکم بر زندگی برده وار زنان که سنگین ترین بار بی عدالتی و ستم اجتماعی را بر دوش می کشند.
2. تأمین مساوات میان شهروندان، تطبیق یکسان قانون بالای همه و تأمین عدالت اجتماعی.
3. خاتمه دادن به اشکال و انواع گرایشات تفرقه افگنانه، برتری جویی های قومی و قبیلوی، نژادی و مذهبی، سمتی، لسانی و جنسی بمثابه پدیده های ضد ملی و ضد انسانی.
4. مساعی در راه تحکیم وحدت ملی و رفع هرنوع تبعیض و امتیاز میان شهروندان کشور در راه مشارکت سیاسی.
5. انکشاف متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همۀ مناطق کشور و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و زمینه های مساوی و یکسان استفاده از آن برای تمام شهروندان کشور.
6. تأسیس بیمه های اجتماعی به هدف تأمین رفاه همگانی و حمایت از شهروندان کشور در هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری، معلولیت، معیوبیت، حوادث و آفات طبیعی.
7. ایجاد مراکز صحی و درمانی، مراکز حمایت طفل و مادر در همه ولسوالی ها و نواحی شهر ها، توسعه و تضمین خدمات صحی رایگان، تأمین حفظ الصحۀ محیطی، آب صحی آشامیدنی و وقایۀ مردم در برابر امراض ساری و پرازیتی بخاطر تأمین صحت همگانی.
8. حمایت از یتیمان و بیوه زنان، معلولین و معیوبین جنگ و بحران کشور، تعین احصائیۀ دقیق آنها، مواظبت همیشگی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زندگی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت مؤسسات داخلی و خارجی از آنها.
9. تأمین کار و اشتغال برای مردم، بعنوان حل عمده ترین مشکل اجتماعی، عامل عمده و اساسی تداوم بحران در کشور و عامل مؤثر در زدودن فقر از جامعه، بهبود زندگی مردم، تأمین مصئونیت و محیط محفوظ کار و تخنیک ایمنی  وبلند بردن ظرفیت های مسلکی وتخنیکی کارگران در تمام مراکز تولیدی و حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان.
10. ایجاد زمینۀ بازگشت آبرومندانۀ مهاجرین و بیجاشدگان به محلات مسکونی قبلی آنها و انجام مساعدتهای لازم در زمینۀ امنیت، سرپناه، کار و اشتغال برای آنان.
11. جمایت از مبارزات حق طلبانۀ سازمانهای اجتماعی و مدنی و تلاش برای ارتقای نقش آنها در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
12. تثبیت احصائیۀ دقیق نفوس بر اساس توزیع تذکرۀ تابعیت و استفاده از تکنالوژی معاصر در این زمینه بخاطر انتخابات شفاف و تنظیم پلانهای آتیۀ توسعۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
13. پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری و تعقیب عدلی مجرمین بخصوص جنایتکاران جنگی.
14. حفظ محیط زیست، اتخاذ تدابیر مؤثر جهت جلوگیری از آلودگی و تخریب آن، بخصوص جلوگیری از آلوده شدن ذخایر آب زیر زمینی و هوا در شهرها، تحکیم کناره های دریای آمو و سایر دریاها، حفظ و توسعۀ جنگلات و جلوگیری از چپاول آن.
15. ایجاد آسایشگاه ها، سناتوریم ها و پارکهای تفریحی برای آسایش مردم.
16. تأمین انکشاف متوازن شهرها و دهات و حل مشکل بی سرپناهی از طریق اعمار محلات جدید مسکونی و منازل ارزان قیمت و اتخاذ تدابیر مؤثر از جانب دولت بمنظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای شهروندان مستحق و فراهم سازی سهولت ها و خدمات اجتماعی برای آنها.
17. خاتمه دادن به مفاسد اجتماعی و اخلاقی، خاصتا مبارزه علیه اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، دخانیات، دزدی، قمار، اختطاف ها و سایر موارد ترویج کنندۀ فساد در جامعه.
هـ – در عرصۀ فرهنگی:
1. ایجاد فرهنگ مترقی، پیشرفته و دموکراتیک با توجه ارزشهای دینی، سنن و ارزشهای پسندیدۀ ملی و دستآوردهای علمی، فرهنگی و حقوقی جامعۀ جهانی.
2. تجدید نظر بر کلیه پروگرام های درسی مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، ستندرد سازی سیستم تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی در مطابقت با معیارهای بین المللی دارای نصاب تعلیمی و تحصیلی فارغ از اندیشه های گروهی و انحرافی، تدریس تکنالوژی عالی اطلاعاتی کمپیوتری و انترنیتی درمکاتب ابتداێیه ،متوسطه ولیسه .
3. توجه به تربیۀ کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتونها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی آنها و فراهم آوری شرایط مناسب زندگی برای آنان.
4. محو کامل بیسوادی از طریق تأسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی.
5. تربیت سالم جوانان و کودکان کشور (اعم از دختران و پسران)، بخصوص بازماندگان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان.
6. مخالفت با جنگ و خشونت و ترویج افکار انساندوستانه، تحمل پذیری، نظم پذیری، قانونپذیری، مشوره پذیری، امانت دانستن سرمایۀ ملی و مرجح دانستن منافع ملی و اجتماعی بر منافع شخصی و گروهی.
7. مبارزه علیه تمام انواع انحرافات، خرافات و امراض گمراه کننده در بین روشنفکران افغان، اعم از قوم گرائی، زبان گرائی، سمت گرائی و دیگر پنداشتهای کهنه بمثابه مانع جدی در راه تجدد و پیشرفت جامعۀ افغانی و تحکیم وحدت ملی افغانها.
8. ایجاد زمینه ها برای رشد زبان و فرهنگ مردم و فراهم آوری زمینه های استفاده از نشرات مطبوع، رادیو، تلویزیون و آموزش به زبانهای مادری آنان.
9. رشد ارزشهای فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و باستانی و فراهم سازی زمینه برای گسترش تحقیقات باستان شناسی به هدف شناخت عمیقتر مدنیت ها و تاریخ باستانی کشور و اتخاذ تدابیر جدی جهت جلوگیری از حفریات و کاوش های خود سرانۀ آثار باستانی و قاچاق آن به خارج از کشور.
10. بازگردانیدن آثار تاریخی و باستانی غارت شده از موزیم ملی به کمک یونسکو و سایر مؤسسات بین المللی، حفظ و نگهداری آثار و آبدات تاریخی کشور.
11. حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی بخصوص اکادمی علوم افغانستان، ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای تبارز، رشد و شگوفایی استعداد های فطری و ایجاد گر افغانها، اعم از زنان و مردان.
12. حمایت از دانشمندان، پژوهشگران، مکتشفین، مخترعین و پیشتازان عرصۀ علوم و فرهنگ، تأمین زمینه های بازگشت آبرومندانه به کشور و اشتغال آنها مطابق تخصص و فهم مسلکی آنان و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنها.
13. حمایت از آزادی فکر و بیان، آزادی قلم و مطبوعات، توسعۀ رسانه های گروهی و دسترسی مردم به تکنالوژی معلوماتی بحیث وسایل ضروری برای پیشرفت جامعه .

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند د دارالانشا اعلامیه

کابل- د ۱۳۹۷ م د زمري ۲۴ مه

د افغانستان د پرمختګ ملي ګوند دارالانشا په غزنې ولایت او د هغې مرکز باندي چې یو وخت د هېواد ویاړلي پلازمینه او د اسلامي تمدن یو سمسور مرکز وو او په دې وروستیو کې د طالبانو تر پردي لاندي ، د پنجابیانو ، چچنیانو ، عربانو د ترهګرو ملیشو او د پاکستان او ایران د کورناستو پوځي افسرانو د هماهنګ شوي بریدونو لاندي راغلو ، دولتې اداري ، سپيڅلي اماکن ، د خلکو کورونه او د کاروبار مرکزونه د اور د لمبو خوراک شو ، په کلکو ټکو غندي او د افغانستان له حکومت او نړیوالي ټولني غواړي چې د دغو بریدونو او جنایتونو عاملین د جګړي د جرمونو د محکمې میز ته راکش کړي .

په غزنیچیانو چې کوم ناتار تیر شو ، کوم تلفات چې د غزنې خلکو او د افغانستان امنیتې ځواکونو ته پيښ شول ، ‌‌‌‌‌‌ډير درانه او د جدي پوښتنې وړ دي .

د غزنې دبریدونو سره سم په زابل ، بغلان ، میمنې ، کندهار او د هېواد نورو ولایتونو کې هم ورته پلان شوي یرغلونه شوي چې بهرنیو ملیشو ورکې برخه اخستې او مسولیت یي ساده ګان طالبان په غاړه اخلي ، د پاکستان او ایران د استخباراتو هغه ستره توطيه ده چې غواړي د افغانستان د خلکو هغه هڅې شن‌‌‌‌‌‌ډي کړي چې ، د سرترسري سولي او اوربند په موخه پيل شوي .

د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند دارالانشا په هېواد کې د جګړي دمخنیوي او سولي ته درسیدو له پاره هڅې چې له هري پتې وي او د افغانانو وینه تویدنه ودروي ، د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا اصل په کې خوندي شوی وي منې او هغې ته په ګ‌‌‌‌‌‌ډه د کار کولو تیاري اعلانوي .

دارالانشا په خواشینۍ دې ریښتیا ته ګوته نیسې چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه دواړه نه دې توانیدلې چې د غزنې په شان د لویو بریدونو د تر سره کېدو مخکې ، د کشفې او امنیتې ارګانونو او ځواکونو د همغږۍ کچه لوړه بوزي او د هغه زیان مخه ونیسې چې د غزنې بې دفاع خلک ، دولتې اداري او د کاروبار مرکزونه ورسره مخامخ شول .

د افغانستان د پرمختګ ملي ګوند دارالانشا د هېواد له وطنپالونکو سیاسي ګوندونو سازمانونو ، مدنې ټولنو او خپلواکو ملي شخصیتونو او په ټوله کې له خلکو غواړي چې په خپلو کې یو موټی شي ، له حکومت او نړیوالي ټولني په کلکه وغواړي چې د پاکستان او ایران په ملاتړ د طالب په پته له افغانستان څخه د ټولو ترهګرو بهرنیو ملیشو د ایستلو او یا محوه کولو عملي لاري چاري ومومې . د غزنې او د افغانستان نورو جګړو زپلو سیمو ته عاجلې مرستې ورسوي او هغوي په سزا ورسوي چې د وظيفوي ناغیړۍ له امله یې غزنیچیان او نور هېوادوال زیانمن شول .

په درناوي

عبدالحی دافگانستان د ملي پرمختگ گوند مشر

محمداقا کوچی شېرزاد
Mohammad Agha

منظور پښتین: هیله کوم، دپښتون ژغورنې دغورځنګ غونډو ته نور بیرغونه مه راوړئ

منبع : تاند   تاریخ: 6/26/2018

دپښتون ژغورنې دغورځنګ کرېزماتیک مشر منظور احمد پښتین په اروپا کې مېشتو ملاتړ کوونکیو څخه وغوښتل چې دپښتون ژغورنې دغورځنګ غونډو ته دې ددغه غورځنګ له بیرغ څخه پرته نور بیرغونه نه ور وړي. پرون دوشنبه /دجون ۲۵مه/ په جنیوا کې دملګرو ملتونو ددفتر مخې ته مظاهره کې په لسګونو کسانو برخه اخیستې وه. ددغه لاریون په برخه والو کې دپښتنو ترڅنګ، بلوچانو هم ګډون کړی وو.

دپښتون ژغورنې دغورځنګ مشر منظور احمد پښتین دټلیفون له لارې په وینا کې په غونډه کې دپښتونستان، آزاد بلوچستان او دافغانستان دبیرغونو له پورته کوونکیو څخه هیله وکړه چې یوازې دپښتون ژغورنې دغورځنګ تور او سپین بیرغونه دې پورته کړي. ښاغلي پښتین وویل، چې په مظاهرو کې دنورو هېوادونو او ډلو بیرغونه پورته کول دپاکستاني چارواکو هغه تورونه قوي کوي چې وایي دغه غورځنګ دبهرنیانو پروګرام دی.

دغورځنګ یوه بل مشر علي وزیر هم په خپله فیسبوک پاڼه خپاره کړي یوه پيغام کې ویلي چې پاکستاني چارواکي نشي کولی چې په اروپا کې مېشتو کسانو ته تاوان ور ورسوي، خو دهغوی داسې کارونه کېدای شي چې په پاکستان کې دننه دپښتون ژغورنې د غورځنګ غړو ته لوی سرخوږی پیدا کړي.‌

د پښتون ژغورنې دغورځنګ بل مشر محسن داوړ هم رسنیو ته وویل چې دغورځنګ غوښتنې څرګندې دي، دغه غورځنګ دپاکستان اساسي قانون ته درناوی لري او داساسي قانون په اساس دپښتنو اساسي حقونه غواړي. تردې مخکې، په سوات کې دپښتون ژغورنې دغورځنګ په غونډه کې یو ځایي پښتون چې دپاکستان بیرغ ورسره وو هم غونډې ته له ننوتلو څخه منع کړای شو.

                     

متیس طرح آتش بس غنی را امیدوارکننده خواند
منبع : صدای امریکا   تاریخ: 6/26/2018

جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که در افغانستان نشانه های صلح به چشم می خورد.

باوجود آن که وزیر دفاع ایالات متحده جزئیات بیشتر در مورد سخنانش را ارایه نکرد، اما تلاش های اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی مبنی بر اعلام آتش بس با طالبان را ستود. آقای متیس این سخنان را شب گذشته (به وقت واشنگتن) قبل از سفرش به چین، کوریای جنوبی و جاپان بیان داشت.

جیم متیس گفت: “رئیس جمهور افغانستان مذاکره با طالبان را پیشنهاد کرد. پاسخ طالبان حدود یک ماه بعد از آن، اعلام آمادگی آن گروه برای آغاز حملات بهاری شان بود، شروع خوبی نبود. غنی دوباره پیشنهاد آتش بس را مطرح کرد و آنها تنها یک آتش بس سه روزه را پذیرفتند. غنی دوباره پیشنهاد تمدید آتش بس را مطرح کرد و آنها نپذیرفتند.”

اما آقای متیس آتش بس دوجانبه میان حکومت و طالبان را در ایام عید “بسیار جالب و قابل توجه” توصیف کرد. به گفتۀ جیم متیس “غنی به نقطه حساسی دست گذاشته است که نه تنها برای طرف های حاضر در حکومت افغانستان مهم است، بلکه برای طالبان نیز اهمیت دارد.”

در کنار ایالات متحده، تعداد دیگری از کشور های جهان نیز از تلاش های صلح در افغانستان استقبال کرده اند. سازمان ملل متحد نیز اخیراً گفته است که از مذاکرات صلح تحت رهبری افغانها، حمایت میکند.

                  

طالبان: کاروان های صلح خواهی، دسیسه دشمن است
منبع : صدای امریکا   تاریخ: 6/26/2018

طالبان با نشر یک اعلامیه، کاروان های صلح خواهی در افغانستان را دسیسه دشمن خوانده از مردم خواستند که خود را از دسایس پنهان و آشکار استخباراتی اشغالگران دور نگهدارند. در این اعلامیه طالبان در حالیکه تقاضای موسپیدان و فعالین را برای تمدید آتش بس برای ماه جاری رد کردند، گفته اند که طی ۱۷ ساله گذشته امریکایی ها و حامیان افغان شان از هیچ نوع تلاشی برای خاموش ساختن صدای به گفته آن ها جهاد مردمی، دریغ نکرده و برای تداوم اشغال شان از حربه های سرد استفاده کرده اند.

طالبان یکی از این حربه ها را ایجاد شورای صلح نامیده، میگویند که امریکایی ها صد ها میلیون دالر را خرچ شورای نمودند که به گفته این گروه مخالف حکومت افغانستان، ناکارا بوده است. در این اعلامیه، تشکیل کاروان های صلح، یک دسیسه دیگر امریکایی ها عنوان شده است. طالبان می گویند، امریکایی ها بازهم با مصرف دالر، کارکنان استخباراتی را تحت نام سران قومی وارد میدان می کنند و توسط آنان تلاش میورزد تا به گفته آن ها، جهاد را افغان کشی، معرفی کنند.

طالبان می گویند، یگانه هدف جریان های مرموز و تصحن ها تحت عنوان صلح، منصرف ساختن مردم افغانستان از داعیه به گفته آن برحق جهاد است. این گروه تندرو میگوید، صلح طلبان حرفی از اشغال برزبان نمی آورند و نه هم موضوع خروج خارجی ها را مطرح می کنند. طالبان می گویند، هدف از گروه های صلح خواه، به زمین گذاشتن سلاح طالبان و قبول کردن رژیمی است که به گفته این تندروان، توسط اشغالگران بر افغان ها تحمیل شده است. در اعلامیه طالبان آمده است که امارت اسلامی آخرین دسیسه اشغالگران و حامیان آنان را ناکام خواهند ساخت.

ناتو پشتیبانی مالی از نیروهای افغان را تا سال ۲۰۲۴ تمدید می‌کند

منبع : طلوع نیوز   تاریخ: 6/9/2018

قرار است کشورهای عضو ناتو، پشتیبانی مالی از نیروهای امنیتی افغانستان را تا سال ۲۰۲۴میلادی تمدید کنند.

ینس استولتنبرک،منشی عمومی ناتو که پس از ختم نشست وزارای دفاع ناتو در بروکسل، در یک نشست خبری سخن‌‎ می‌زد، گفت که تصمیم‌های نهایی در این باره در نشست سران ناتو در ماه جولای سال جاری میلادی، گرفته خواهند شد.

او افزود که مطمئن است رهبران ناتو روی تمدید تمویل نیروهای افغان تا سال ۲۰۲۴ میلادی در نشست آیندۀ سران ناتو توافق خواهند کرد: «هدف ما تقویت نیروهای افغان است تا آنان بتوانند وضعیتی را برای راه حل صلح آمیز فراهم کنند.»

تعهد چهار سالۀ اعضای ناتو برای پشتیبانی مالی از نیروهای افغان، در سال ۲۰۲۰ پایان می‌یابد.

در همین حال، جیمزمتیس، وزیردفاع ایالات متحده نیز در بارۀ ادامه مأموریت پشتیبانی ناتو و عملی سازی راهبرد امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا سخن گفت.

با این همه، طارق شاه بهرامی، وزیردفاع افغانستان که در این نشست شرکت کرده است، می‌گوید که اعضای ناتو پشتیبانی سیاسی شان را از حکومت افغانستان اعلام کردند و نیز شماری از کشورهای عضو ناتو تعهد کرده اند که نیروهای بیشتری به افغانستان بفرستند.

از سویی هم، منشی و نیز وزیردفاع امریکا، از اعلام آتش‌بس حکومت افغانستان با طالبان پشتیبانی کردند و از طالبان خواستند که از این فرصت بهره گیرند و به میز گفت وگو بنشینند.

ینس استولتنبرگ، در این باره اظهار داشت: «ما به گونۀ کامل از طرح آتش‌بس رییس جمهورغنی با طالبان پشتیبانی می‌کنیم. طالبان باید بدانند که در میدان جنگ پیروز نخواهند شد. ما از آنان می‌خواهیم تا جنگ افزارهای شان بر زمین بگذارند و به روند صلح به رهبری و مالیکت افغانان بپیوندند.»

طارق شاه بهرامی اما می‌گوید امیدوار است که طالبان نیز آتش‌بس کنند و اگر به گفتۀ او طالبان به جنگ ادامه دهند، حمله‌های نیروهای امنیتی بر مواضع این گروه ادامه خواهند یافت.

نشست وزرای دفاع ناتو، روز جمعه (۱۸جوزا) در بروکسل برگزار شد.

در نشست وزیران دفاع ناتو، تصمیم‌هایی روی تقویت دفاعی ناتو، پیشرفت تلاش‌ها برای پشتیبانی از ثبات و مبارزه با هراس افگنی و نیز جست‌وجوی راه‌ها برای همکاری‌های بیشتر با اتحادیۀ اروپا گفت‌وگو شد.

این آخرین نشست وزیران دفاع ناتو پیش از نشست این سازمان در یازدهم و دوازدهم ماه جولای در بروکسل است.

رییس اجرایی از طالبان میخواهد تا از خشونت دست بردارند
منبع : تلویزیون آریانا   تاریخ: 6/9/2018

رئیس ‌اجرایی کشور عبدالله عبدالله می گوید: اگر طالبان از خشونت دست بردارند و با گروه های دهشت افگن قطع رابطه کنند، افغانستان با آغوش باز از آنها استقبال خواهد کرد.

 داکتر عبدالله عبدالله که در یک سفر رسمی به انگلستان رفته است، از کشورهای منطقه و فرامنطقه ‌ای نیز خواست تا برای آوردن صلح و رفاه در افغانستان همکاری کنند.

آقای عبدالله گفت: “طالبان نظریه های خود را برای اداره و سبک زندگی مردم دارند. اگر آنها توافق کنند که از خشونت دست می کشند و با گروه های تروریستی رابطه خود را قطع می سازند و برای رسیدن به آرزوهای خود از طریق سیاسی مبارزه می کنند، نه از طریق خشونت، ما با آغوش باز از آن استقبال می کنیم.”

وی نقش کشورهای منطقه و جهان را در تامین صلح افغانستان مهم خوانده و خواستار تلاش های مشترک در این راستا گردیده است.

رئیس اجرایی افزود: “ما از تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه میخواهیم تا بصورت مشترک با ما برای آوردن صلح و رفاه در افغانستان همکاری کنند. برای رسیدن به این هدف ما باید برنامه مشخصی را برای شریک سازی منابع و غالب آمدن به چالش ها ترتیب بدهیم. این برنامه بایستی در چهارچوب همکاری منطقه ای مبتنی بر منافع مشترک و ایجاد قوانین و ساختار برای اتصال و همکاری، منافع ملی ما را احتوا کند.”

گفته های رئیس‌ اجرایی در پیوند به صلح در حالی مطرح میشود که دولت افغانستان برای اولین بار طرح صلح بدون پیش‌شرط را به گروه طالبان پیشنهاد کرده و اخیراً نیز به مدت یک هفته آتش ‌بس یک طرفه را با این گروه اعلام کرده است؛ گروهی که طرح صلح را نپذیرفته و به تشدید حملات در مناطق مختلف کشور می پردازد.

امریکا وايي، له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون کوي
منبع : تاند   تاریخ: 6/9/2018

د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته د اوربند له اعلانه وروسته امریکا وویل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون ته تیار دی.

د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا استازې لیزا کرټس د پنجشنبې په ورځ وویل، د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره د اوربند له اعلانه وروسته د امریکا متحد ایالتونه حاضر دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په خبرو کې برخه ولري.

وسله وال طالبان له کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیزونه ردوي او وايي چې د سولې خبرې یوازې له امریکا سره کوي.

د امریکا د دې جګپوړې چارواکې دا خبره چې امریکا حاضره ده د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریځ کې یو بل نرمښت دی.

مېرمن کرټس، چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د منځنۍ اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ جګپوړې استازې ده، په عین حال کې وايي چې امریکا له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب رول نه شي لوبولی؛ خو په خبرو کې برخه اخیستلی شي.

«امریکا حاضره ده چې په خبرو کې ګډون وکړي، خو موږ د افغانستان د حکومت او خلکو پر ځای خبرې نه شو کولی. سیاسي جوړجاوړی باید د خبرو له لارې وشي چې باید د افغانانو له لوري او د افغانانو په مشرۍ وي.»

دې همداراز وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان اندېښنو ته پاملرنه مهمه ده.

«دې حقیقت ته په کتو چې د حقاني شبکې په ګډون طالبان له تېرو ۱۶ کلونو راهیسې پاکستان کې پناهځایونه لري موږ له پاکستان څخه د سولې په پروسې کې د تسهیل لپاره مرسته غوښتې او هڅه مو کړې چې د پاکستان امنیتي اندېښنې درک کړو او دا یقیني کړو چې دا ګواښونه د سولې په هره پروسه کې په پام کې نیسو.»

وسله والو طالبانو تراوسه پورې د افغانستان د حکومت د سولې ټول وړاندیزونه رد کړي دي خو د موقت اوربند د وروستي اعلان په اړه یې لا څه نه دي ویلي.

که څه هم له پرون راهیسې، چې د افغانستان ولسمشر د اوربند اعلان وکړ، طالبانو لږترلږه ۳ دیني عالمان وژلي دي.

ګومان کېږي طالبان هغه ملایان او دیني عالمان وژني چې د کابل په وروستي کنفرانس کې یې ګډون کړی دی.

مقام امریکایی: پاکستان در روند صلح افغانستان نقش کلیدی دارد
منبع : تلویزیون آریانا   تاریخ: 6/9/2018

مدیر ارشد امریکا برای آسیای مرکزی و جنوبی، لیزا کورتیس تاکید می ورزد که پاکستان بیش از یک و نیم دهه برای طالبان افغان و شبکه حقانی پناه گاه داده و از این رو اسلام آباد در روند صلح افغانستان نقش کلیدی دارد.

خانم کورتیس گفت: “ایالات متحده امریکا کوشش می کند تا به همه کشور ها به تماس شود تا برای ثبات افغانستان چیزی که مهم است، انجام بدهند. مهم تر این است که پاکستان می تواند برای آوردن ثبات و صلح در افغانستان نقش مهمی را انجام بدهد و پاکستان است که برای طالبان افغان و شبکه حقانی از شانزده سال به این سوء در خاک خود جا داده است.”

در پی اقدام های تازه کابل در روند صلح، خوشبینی و امیدواری از آغاز گفتگوهای دولت با گروه طالبان اوج گرفته است.

ستیف بروکینگ نماینده صلح و آشتی یوناما بیان کرد: “بیایید گفتگو های صلح را آغاز کنیم. این درست است که خواست شما گفتگو با امریکا است. اما مهم این است که شما با حکومت افغانستان که ساحه گسترده در اداره اش است، آغاز کنید. این راه حلی است که شما می توانید به خواست تان برسید.”

حمد الله محب سفیر افغانستان در امریکا نیز تصریح نمود: “رئیس جمهور یک دروازه دیگر را برای صلح باز کرده است. اگر طالبان به صلح باور دارند، می توانند از این طریق به صلح بپیوندند. این اقدام ها نشان میدهد که رییس جمهور برای دست یافتن به صلح بی صبرانه تلاش می کند.”

از دید واشنگتن جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد، بل تنها راه حل گفتگوی سیاسی است. اما خواسته ها این هستند که در گفتگو های سیاسی برای پایان منازعه افغانستان باید آمریکا هم دخیل باشد.

لورل میلر نماینده پیشین وزارت خارجه امریکا برای افغانستان و پاکستان اظهار داشت: “در حالی که آمریکا در جنگ افغانستان به گونه گسترده دخیل است، باید در صلح افغانستان نیز دخیل باشد. هرچند که امریکا نمی تواند به بخش آوردن صلح اجتماعی کار کند.”

برنت روبین، استاد دانشگاه نیویارک نیز افزود: “امریکا برای ازبین برد القاعده به افغانستان رفت. حالا موضوع طالبان است. وقتی حکومت با طالبان صحبت می کند، باید، آمریکا دخیل باشد تا به یک راه حل دست یابند.”

طالبان پیوسته فراخوان صلح دولت افغانستان را رد کرده اند، اما پیشتر حاضر به رایزنی های مستقیم با امریکا روی جنگ افغانستان شدند؛ آنچه که واشنگتن به آن تمکین نکرد.

غني د شانګهای په سرمشریزه کې ګډون لپاره چین ته ځي
منبع : سلام وطندار   تاریخ: 6/9/2018
افغانستان د شانګهای په سازمان کې د څارونکي هیواد په توګه منل شوی دی.

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي، ټاکل شوې ده، چې جمهور رئیس محمد اشرف غني به د شانګهای د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته لاړ شي.

د بهرنیو چارووزارت ویاند صبغت الله احمدي امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل، چې افغان حکومت به په دې ناسته کې سیمې د نښلیدلو او په دې برخه کې د افغانستان په اهمیت ټینګار وکړي.

ښاغلي احمدي وویل ” دا د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ کلنۍ ناسته ده، یو د هغو مسلو څخه، چې ټاکل شوې دا ځل پرې په ناسته کې خبرې وشي، سیمې ته د ګډو امنیتي ګواښونو مسله ده. په کومه مسله، چې مونږ به پرې ټینګار وکړو هغه د سیمې د نښلیدو مسله ده، چې کولی شي د افغانستان اهمیت پورته بوځي او د افغانستان سیاسي، امنیتي او اقتصادي ثبات لپاره ډیر موثر دی”.

په چین کې د شانګهای د غړو هیوادونو سبانۍ سرمشریزه د دغې ټولنې د غړو هیوادونو اتلسمه کلنۍ غونډه ده.

تراوسه لا څرګنده نه ده، چې جمهور رئیس غني په مشرۍ افغان پلاوی به څه وخت له کابل څخه چين ته لاړ شي.

ټاکل شوې د روانې میلادي میاشتې په نهه او لسمه د شنبې او یکشنبې په ورځو د چین د ختیځ کینګ ډاو په ښار کې د شانګهای د غړو هیوادونو سرمشریزه جوړه شي.

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي، چین ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په دې سفر کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم ملګرتیا وکړي.

د شانګهای سازمان، چې په ۲۰۰۱ کال کې د چین د شانګهای په ښار کې د چین، روسیې، ازبکستان، تاجکستان قزاقستان او قرغزستان د مشرانو له خوا رامنځ ته شو، تیرکال هند او پاکستان هم په کې د غړو په توګه ومنل شول.

افغانستان د ۲۰۱۲ کال راهیسې د شانګهای په سازمان کې د څارونکي په توګه منل شوی.

د افغانستان سربیره، ایران، بیلروس، منګولیا هم د دغه سازمان په غونډو کې د څارونکو هیوادونو په توګه برخه اخلي.

ینس: افغانستان کې دسولې لپاره دسیمه ییزو هېوادونو ونډه مهمه ده
منبع : طلوع نیوز   تاریخ: 6/9/2018
دناټو عمومي منشي له طلوع نیوز سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې دسولې او ثبات په ټینګښت کې دسیمې هېوادونو ونډه ډېره مهمه بللې ده.

دناټو سرمنشي ویلي، دافغانستان جګړه پوځي حل لاره نه‎ لري او ناټو به له افغان دولته ملاتړ وکړي ترڅو په دغه هېواد کې سولې لپاره لاره هواره شي. په همدې حال کې دناټو دفاع وزیران به سبا په بروکسل کې له افغانستان سره دمالي او پوځي مرستو ددوام پر څرنګوالي خبرې وکړي. ینس سټولټنبرګ وايي که‎څه هم امارات دناټو تړون غړی نه دی، خو دغه او نور هېوادونه له ناټو سره همکاري کوي.

ښاغلي سټولټنبرګ وویل:« متحده عربي امارات د ناټو یو همکار هېواد دی، ناټو د ایسف په ماموریت او اوس د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې ډېر متحدین او همکاران لري، په غوڅ ملاتړ ماموریت کې یوازې ناټو شامله نه ده بلکې د متحده عربي اماراتو، قطر او له ناتو پرته غیراروپايي هېوادونه لکه سویډن، فنلنډ، ګرجستان او نور په دې ماموریت کې شامل دي.»

دناټو عمومي منشي په داسې حال کې څرګندوي دافغانستان جګړه پوځي حل لاره نه‎لري چې ټاکل شوې په افغانستان کې دغوڅ ملاتړ ماموریت دپوځیانو شمېر زیات شي. دناټو سرمنشي زیاته کړه:«افغان دولت زموږ مرستې ته اړتیا لري، باید دسیاسي پخلاینې لپاره شرایط برابر کړي، موږ په افغانستان کې پرپوځي لارې باور نه‎لرو، موږ باوري یوو چې دافغان امنیتي ځواکونو پياوړتیا به افغان طالبان سیاسي پخلاینې ته اړ کړي.»

ینس ستولتنبرګ همداراز زیاتوي ناټو دافغانستان ستونزې نه ‎شي هوارولای. هغه څرګنده کړه:«ناټو دافغانستان ستونزې نه‎شي هوارولای، افغانان باید په خپله خپلې ستونزې حل کړي، دا بهیر باید دافغانانو په مشرۍ او ددوی په مالکیت وي، هغه څه چې ناټو یې کولای شي دا دي چې دافغانستان له خلکو او حکومت سره مرسته وکړي.»

ټاکل شوې دناټو ددفاع وزیران دجمعې په ورځ له ۲۰۲۰ کال وروسته له افغان ځواکونو دمالي ملاتړ ددوام دڅرنګوالي په اړه په بروکسل کې بحث وکړي.

                    

انتخاباتو کمېسیون: تمه ده دنوم‎لېکنې بهیر کې به ۷ میلیونه کسان ګډون وکړي
منبع : د آزادی رادیو   تاریخ: 6/9/2018

دافغانستان دانتخاباتو خپلواک کمېسیون تمه لري چې درأی ورکوونکو دنوم ‎لېکنې په بهیر کې به اووه میلیونه کسان ګډون وکړي.

په ‎داسې حال کې چې دانتخاباتو خپلواک کمېسیون په خبره د افغانستان نیمايي وګړي د رأی ورکونې په شرایطو برابر دي، خو ددغه کمېسیون مسؤلن توقع لري چې اووه میلیونه وګړي د رأی ورکوونکو دنوم ‎لېکنې په بهیر کې ګډون وکړي. له دې وړاندې دغه کمېسیون ویلي و چې په ټاکنو کې د ۹ میلیونو تنو د ګډون لپاره امادګي لري. ددغه کمېسیون يوه کمېشنر سید حفیظ‎الله هاشمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهال ۵.۵ میلیونو وګړو نوم‎لیکنه کړې او د نوم‎لېکنې بهیرد جوزا له ۲۲مې نېټې نه ۲۵ ته غځول شوی دی.

ښاغلی هاشمي زیاتوي: “دافغانستان نیمايي وګړي درأی ورکونې په شرایطو برابر دي، خو شته‎ وو ستونزو ته په کتو ټول خلک په ټاکنو کې ګډون نه‎شي کولای، موږ تمه لرله چې تېرو ټاکنو ته په کتو له ۵ نه ۷ میلیونو پورې وګړي نوم‎لېکنه وکړي.”

دانتخاباتو دخپلواک کمېسیون دمعلوماتو له مخې درأی ورکوونکو دنوم‎لېکنې بهیربه په کلیو کې دجوزا له ۱۹مې نېټې نه دسرطان تر ۵ مې نېټې پورې روان وي. ددغه کمېسیون مسؤلین وايي، دچهارشنبې په ورځ يې ددغه کمېسیون د دارلانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو دحقونو په خوندیتوب د ۱۳ نویو نوماندانو نوم‎لړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته لېږلی دی. ښاغلی هاشمي هیله مندي ښيي، دولسمشرۍ ماڼۍ له لوري دې د يادو نوماندانو له ډلې يو تن دې دوی ته ژر تر ژره وپېژندل شي.

ټاکل شوې چې دافغانستان دولسي جرګې او ولسوالیو دشوراګانو انتخابات دروان لمریزکال دمیزان يا تلې دمیاشتې په ۲۸مه نېټه ترسره شي. په ورته وخت کې دانتخاباتو نه دڅار يو شمېر بنسټونه په ټاکنو کې دګډون لپاره دنوم‎لیکوونکو دشمېر په اړه اندېښنه لري.

دافغانستان دآزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ يا فيفا اجرائیوي مشر يوسف رشید دجمعې په ورځ آزادي راډيو ته وویل چې که اووه میلیونه نوم‎لېکنه وکړي، نو ښايي دانتخاباتو په ورځ څلور میلیونه يې ګډون وکړي چې دغه چاره به انتخاباتو ته لویه صدمه ورسوي.

دی وايي: “د ۷ میلیونو کسانو نوم‎لېکنې ته چې کمېسیون یې تمه لري دانتخاباتو لپاره ښه رقم نه ‎دی، ډاډه نه یم چې د ۷ میلیونو کسانو له ډلې دې ۴ میلیونه هم رأی ورکړي، ځکه ناامني، دنوماندانو په اړه دخلکو معلومات، دخلکو لېوالتیا او بې باورۍ کولای شي په دغه بهیر منفي اغېز وکړي.”

ښاغلی رشید وايي، دنوم ‎لېکونکو کسانو دشمېر په اړه دانتخاباتو کمېسیون له‎خوا وړاندې شوې شمېرې دقیقې نه ‎دي او نوموړی له دغه کمېسیونه غواړي چې دغه بهیر دې ديوې مودې لپاره نورهم وغځوي.

 

نړیوالو ورځپاڼو دافغانستان په اړه ځینې تبصرې او مقالې خپرې کړي
منبع : د آزادی رادیو   تاریخ: 6/9/2018
واشنګټن پوسټ

واشنګټن پوسټ ورځپاڼې دافغان ماشومانو دخراب وضعيت په اړه ليکلي چې په هېواد کې ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. دورځپاڼې په وینا، که ماشومان ياست او په افغانستان کې اوسئ، تر ۴۰ فيصده زیات امکان شته چې ښوونځي ته لاړ نه ‎شئ.

واشنګټن پوسټ ورځپاڼې دا خبره ديونېسف يا دماشومانو لپاره دملګرو ملتونو ادارې ديوه راپور له قوله ليکلې چې وايي، ۴۳.۷ فيصده افغان ماشومان چې له اوو تر ۱۷ کلونو دي، ښوونځي ته نه‎شي تلی. ددغو ماشومانو شمېر ۳.۷ میليونه ويل شوی دی. جګړه، بې‌وزلي او د نجونو پر وړاندې توپيري چلند له اصلي لاملونو دي چې ماشومان له ښوونځيو پاتې کېږي.

یو. اېس. اې. ټوډې

«یو. اېس. اې. ټوډې» ورځپاڼې په يوه مقاله کې ليکلي، دهاموې موټرو څخه ځيني يې چې امریکا يې افغانستان ته دمرستې په توګه ورکوي، دطالبانو لاس ته لوېدلي او په‎خپله افغان سرتېري په نخښه کوي. دورځپاڼې په وينا، دامریکا جنګي الوتکو شااوخوا ۴۰ هاموې موټر چې امریکا افغانستان ته دمرستې په توګه ورکړي وو، ددرېيو کلونو په اوږدو کې وروسته له هغه له‎ منځه وړي چې دطالبانو لاس ته ولوېدل.

«یو. اېس. اې. ټوډې» دې ته پام کړی چې له افغان ځواکونو څخه دامریکايي تجهيزاتو له نیولو سره نه‌يوازې دسخت دريځو توان زیات شوی، بلکې دا هر څه پر افغان او امریکايي ځواکونو دحملو لپاره کاروي. ورځپاڼې دبېلګې په توګه په کابل کې دکورنيو چارو پروزارت دسخت دريځو حملې ته اشاره کړې ده چې په‎کې يو زرهي موټر کارېدلی وو.

واشنګټن پوسټ

امريکايي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ په يوه بل راپور کې ليکلي، وروسته له هغه چې پرفراه ښار طالبانو حملې وکړې، يو ځل بيا پرايران تورونه پورې شوي دي. دورځپاڼې په وينا، تردې تهاجمي حملې دوه اوونۍ وروسته، دفراه دښار او بازار حالت عادي شو، خو تر هرو دوو ساختمانو وروسته یو هاموې يا زرهي موټر ليدل کېږي.

واشنګټن پوسټ ورځپاڼې دفراه ولايت دځايي ملي اردو د يوه مشر نورالله قادري له قوله ليکلي: خلک له دوی سره همکاري نه‎کوي او طالبان دخلکو په کورونو کې پټېږي، نو افغان ځواکونه نه‎شي کولای دسخت دريځو دنيولو لپاره دخلکو کورونو ته ننوځي. ده دې ته هم اشاره کړې ده چې سل په سلو کې ډاډه دی ايران په مستقيمه یا غيرمستقيمه توګه دطالبانو ملاتړ کوي.

بې‌ پولې خبريالان

بې‌پولې خبريالانو دیوې افغان خبريالې ذکيه ذکي دوژل کېدو په اړه دبې‌پرې تحقيقاتو غوښتنه کړې ده. مېرمن ذکي چې په جبل‌السراج کې دسولې غږ راډيو مسؤله وه، ۱۱ کاله وړاندې وژل شوې وه. دبې‌پولې خبريالانو په اعلاميه کې راغلي چې دذکيه ذکي وژونکي بايد په علني توګه معرفي او عدالت ته کش کړای شي.

دې ادارې دافغانستان دکورنيو چارو وزارت دیوه رئیس عبدالمنان فراهي د ۱۱ کاله وړاندې څرګندونې خپرې کړي چې ويلي يې و، شپږ کسان چې دحزب ‎اسلامي له ګلبدين حکمتيار سره‌یې تړاو درلود، دمېرمن ذکي دوژلو په تړاو ونیول شول، خو يو کال وروسته ټول بېرته خوشې شول.

په بې‌پولې خبريالانو اداره کې دافغانستان او ايران دبرخې مسؤل رضا معيني وويل چې دملي وحدت حکومت دبیان دآزادۍ په خاطر یو شمېر اقدامات کړي، خو دذکيه ذکي دوژلو په اړه هېڅ ډول تحقيقات نه‎ دي شوي او بايد دا کار وشي.