شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان هشتم ونهم سال پنجم(شماره مسلسل 56 و 57) ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان اخیرآ از چاپ برآمده است. علاقمندان میتوانند این ماهنامه وزین را درسراسر کشور از انتشارات بیهقی و دفاترشوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به دست آورند .همچنان فایل پی دی اف این ماهنامه را میتوانید از لینک ذیل دانلود نمآئید.

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان  انتظار مطالب ارزنده وزیبای شما عزیزان جهت نشر و نیز نظریات ،انتقادات ،و پیشنهادات شما فرهیخته گان جهت غنای هرچه بیشتر کیفیت این یگانه نشریه متعلق به خانواده جنبش ترقیخواهی در کشور میباشند.

ماهنامه حقیقت زمان شماره56و57

1

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان ازچاپ برآمد

شماره پنجم و ششم سال پنجم(شماره مسلسل 53 و54 ) ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان تازه از چاپ برآمد،شما میتوانید این ماهنامه وزین را که حاوی مطالب ارزنده سیاسی؛اجتماعی،فرهنگی وادبی و اخبار زندگی میباشد، در سراسر کشور از انتشارات بیهقی ونیز از دفاتر شوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به دست آورید.

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان همچو همیش دیده بر راه پیشنهادات،انتقادات ،طرح ها ونظریات اصلاحی شما عزیزان در راستای بهبود هرچه بیشتر کیفیت این یگانه نشریه متعلق به خانواده جنبش ترقیخواهی کشور بوده و نیز انتظار یاری و همراهی شما بزرگواران با ارسال مطالب ارزنده تان جهت نشر میباشد.

فایل پی دی اف و تصویری این شماره ماهنامه را از لینک ذیل میتوانید دانلود نمآئید.

ماهنامه حقیقت زمان شماره۵۳و۵۴

p1

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه(چهارم سال پنجم/شماره مسلسل پنجاه ودوم) ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.

علاقمندان میتوانند این ماهنامه وزین را از دفاتر شوراهای حزبی در سراسر کشور ونیز از مراکز فروش انتشارات بیهقی بدست آورند.

همچنان فایل پی دی اف این شماره در لینک ذیل قابل دانلود میباشد.

ماهنامه حقیقت زمان شماره۵۲

1

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشرات حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.این ماهنامه وزین را میتوانید از دفاترحزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درسراسر کشور واز انتشارات بیهقی بدست آورید .همچنان لینک دانلود فایل پی دی اف این ماهنامه برای دانلود در ذیل موجود میباشد.

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان چشم براه ارسال مطالب ارزشمند شما عزیزان جهت نشر و نیز پیشنهادات وانتقادات ارزنده شما خواننده گان گرامی میباشند.

شماره چهل و چهل ویکم ماهنامه حقیقت زمان

4041

 

گزارش مراسم باشکوه تجلیل از روز جهانی زن

DSC03904به بزرگداشت  ازهشتم مارچ روز بین المللی زن ،حوالی ساعت دو بجه روزپنجشنبه مورخ 20/12/94 محفل شاندار ازجانب داراالانشای ح.م.ت.م.ا باشرکت فعالین حزب، مهمانهای دعوت شده از احزاب ،نهاد های اجتماعی وادارات دولتی در دفتر مرکزی حزب دایر گردید.محفل با تلاوت کلام پاک توسط محترمه مسعوده جان آغاز وبه تعقیب آن سرود ملی ج.ا.ا پخش گردید.
در آغاز محفل رفیق پوهانددکتورمحمد داود راوش رئیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان به نماینده گی ازداراالانشاءواعضای ح.م.ت.م.ا این روز رابه همه زنان کشور وجهان تبریکی گفته ،دربخشهایی از سخنان شان فرمودند:
( حزب ملی ترقی مردم افغانستان بحیث یک حزب تحول پسند وترقیخواه برای تامین عدالت اجتماعی و تامین حقوق زن مبارزه مینماید واین امر بصورت بنیادی نه نمایشی در ذهن فرد فرد اعضای این حزب جا دارد که به اساس کرامت انسانی و درک مفاهیم جنسیتی و جامعه شناسی جنسیت هیچ نوع تفاوتی بین زن ومرد و جود ندارد.
رهایی زن درافغانستان رهایی جامعه افغانستان میباشد.
بنیاد بی عدالتی و ستم برعلیه زنان درکشور را عقب مانی فرهنگی ،عقب مانی اقتصادی وعقب مانی سطح آموزش وپرورش تشکیل میدهد.که حزب ملی ترقی مردم افغانستان برای مبارزه با تمام انواع این بیعدالتی ها دارای برنامه مشخص بوده و آنرا با جدیت تعقیب وعملی مینماید.)
رفیق راوش ضمن یادبود به پیشینه مبارزات رهایی بخش وعدالتخواهانه زنان در افغانستان به نهضت امانی درکشور اشاره نموده وآن حرکت را با وجود نمادی بودن یک گام بزرگ وآغاز نیکو در راه تامین حقوق زن وحضورزنان در اجتماع دانسته و از نقش برجسته وحضور گسترده زنان در دهه های پسین بصورت بنیادی در سطوح بلند رهبری و تصمیم گیری جنبش ترقیخواهانه کشور یادآوری نمودند .
رفیق راوش درادامه گفتند:(مشکل نابرابری وتبعیض علیه زنان درافغانستان مشکل تاریخی،اجتماعی واقتصادی و از همه مهمتر مشکل تخصصی-مهارتی است؛مشکل تخصصی- مهارتی یعنی حضور کمتر زنان در سازمان آموزش و پرورش کشور؛وقتی زنی درگوشه ی از کشور بیسواد باقی بماند چطور میتواند از حقوق خود آگاه و برای بدست آوردن آن مبارزه نماید.وقتی زن تحصیل یافته میشود خودبخود میتواند دراجتماع حضور یافته و به حقوق حقه خویش دست یابد.
حزب ملی ترقی مردم افغانستان یکی از وظایف خطیر خویش را حضور هرچه بیشتر زنان درسکتور معارف کشور ومبارزه برای باسواد ساختن وآگاهی بخشی زنان دانسته و دراین زمینه برنامه ها وپیشنهادات مشخص خودرا داشته که درمواقع آن به نهادهای ملی و بین المللی ذیربط ودولت افغانستان ارایه نموده است.
برخلاف تصورعده ی زن با تشکیل خانواده و به دنیا آوردن فرزند از عرصه کار اجتماعی خارج نشده ؛بلکه درکنارسایر مسولیت های خطیرخویش به مهمترین وباارزش ترین کاراجتماعی دیگر یعنی تربیه انسان نیز دست میزند واین کار را زنان آگاه ،باسواد و فعال دراجتماع بوجه بهتر وموثرتر انجام داده میتوانند.)
صحبتهای رفیق راوش با استقبال گرم وکف زدن های ممتد حاضرین مواجه شده وبعدازختم بیانیه ایشان رفیق داکتر شکریه زمان عضو دارالانشاوعضو بیروی اجرائیه حزب پیام دارالانشای ح.م.ت.م.ا را قرائت نمودند.
بعدأ رفیق انجینر فریده آستانه عضو بیروی اجرائیه پیرامون زن وجایگاه آن ازنظر دین مبین اسلام سخنرانی نمودند.بعدأرفیق نجیبه علی زی عضو بیروی اجرائیه پیرامون مبارزات سیاسی زنان برای بدست آوردن حق شان در کشورهای مختلف جهان روشنی انداخت .متعا قبأ رفیق فرشته کاکر عضوبیروی اجرائیه پیرامون نقش و جایگاه زنان نامور کشور سخنرانی کردند.بعدأ رفیق نیلاب قطعه شعری دروصف زن قرائت کرد.پیام شورای شهر کابل حزب توسط رفیق زرلشت عضو بیروی اجرائیه شورای شهر کابل قرائت گردید.
بعدأ تحایف آماده شده از جانب حزب برای مهمانان وشرکت کننده گان محفل توزیع گردیده، دراخیر عصریه که به این مناسبت آماده شده بود سرویس گردید .محفل حوالی ساعت 30ــ4 عصر خاتمه یافت .شماره فوق العاده حقیقت زمان که به این مناسبت چاپ گردیده بود به شرکت کننده گان محفل توزیع گردید.

برای دیدن کزارش تصویری مکمل این محفل روی تصویر فوق یا لینک ذیل کلیک نماید:
گزارش تصویری مراسم روزجهانی زن

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

تدویر جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق عبدالحی مالک رئیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان به روز پنجشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۴در دفتر مرکزی حزب درشهرکابل تدویریافت.دراین جلسه مسولین شعبات وکمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه آجندای ذیل پیشنهادگردیده بود که به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت:
۱- ګزارش اجرآت شورای ولایتی ننگرهار حزب ملی ترقی مردم افغانستان

۲-گزارش اجرآت شورای ولایتی پروان  حزب ملی ترقی مردم افغانستان

۳-پیشرفت کار پروسه وحدت احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه کشور(شامل در ائتلاف) Continue reading

اجلاس شورای عالی ائتلاف احزب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان برگزار شد

هفتمین اجلاس شورای عال ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افعانستان بعداز ظهر روز شنبه مورخ ۲۳/عقرب/۱۳۹۴ در دفتر مرکزی حزب ملی ترقی مردم افغانستان درشهرکابل برگزارشد. دراین جلسه روسا و نماینده گان احزاب وسازمان های شامل در ائتلاف و نیز عده ای از نماینده گان سایراحزاب وسازمانهای سیاسی به حیث مهمان حضورداشتند.جلسه پس ازآنکه آیات متبرکه ی قران عظیم الشان تلاوت شد رسماً آغاز و درابتدا عبدالرزاق اسمر رییس دوره یی ایتلاف صمن ابراز امتنان وخیر مقدم به اغضای شورای بخاطر شرکت شان،اجندای مجلس را ارایه کرد. پس از آنکه آجندا به اتفاق آراء تایید شد،رییس دوره یی شورا گزارش فعالیتهای هییت ریسه را ارایه نمود. Continue reading

وزارت خارجه پاکستان: اسلام آباد میزبان نشست چهارجانبه با موضوع گفت‌وگوهای صلح خواهد بود

 

جمعه 11 جدی 1394 ساعت 11:01 نوشته شده توسط Tolonews and Reuters

یکی از مقام‌های وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه اظهار داشت که قراراست درماه روان میلادی یک نشست چهارجانبه میان مقام‌های افغان، پاکستانی، امریکایی و چینی دراسلام آباد برگزار خواهد شد تا چارچوب ازسرگیری گفت‌وگوهای صلح میان کابل و گروه طالبان را برجسته سازند.

قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این باره گفت: “رایزنی‌ها برای میزبانی نخستین نشست کمیته‌ی هماهنگی درنیمه‌ی دوم ماه جنوری دراسلام آباد هم اکنون ادامه دارند. برای تعیین تاریخ دقیق آن ما با افغانستان، چین و امریکا سرگرم کار هستیم. ما درباره‌ی این که هیأت‌ها به کدام سطح دراین نشست شرکت ورزند، اجندای نشست چه باشد وترکیب هیأت‌ها چگونه باشد، سرگرم بحث هستیم.”

وی در یک نشست خبری هفته‌یی در اسلام آباد گفت: “پیش ازبرگزاری نشست چهارجانبه یک نشست به سطح معینان وزارت ها خارجه چهارکشور برگزار خواهد شد تا تمامی مسایل مربوط به نشست اصلی را بررسی کنند. چگونگی صلح وثبات درافغانستان یکی ازهدف‌های اصلی گفت‌وگوهای صلح است.”

اسلام آباد پذیرفته است که تنش‎ها واختلاف ها درروابط اش با کابل پا برجا استند وبرای حل این تنش ها پیش ازنشست چهارجانبه یک نشست دوجانبه میان معینان وزارت‌های خارجه افغانستان وپاکستان برگزار خواهد شد.

این درحالی‌ست که وزارت امور خارجه به روز سه شنبه گفت که نشست چهار جانبه‌ی افغانستان، پاکستان، امریکا و چین برای چگونگی گفت‌وگوهای صلح هفته‌ی آینده در کابل برگذار خواهد شد.

خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که پس از سفر راحیل شریف رئیس ارتش پاکستان به افغانستان برای برگذاری این نشست توافق شده است؛ این نشست در نخستین روزهای ماه جنوری سال آینده میلادی در کابل برگذار خواهد شد.

وی اظهارداشت: “توافق صورت گرفت که در نخستین روزهای ماه جنوری سال آینده نشست چهارجانبه‌ی افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در کابل برگزار شود و قرار است در این نشست نقشه راه گفت‌وگوهای صلح بحث همه جانبه صورت بگیرد”.

وی در رابطه با هدف از برگزاری این نشست گفت: “این گفت‌وگوها شامل آن عده از مخالفان هستند که علاقه مند گفت‌وگوهای صلح هستند، با دیگر گروه ها مبارزه مشترک خواهد شد”.

درهمین حال یک عضو شورای عالی صلح و عضو هیأت گفت‌وگو کننده در دور نخست گفت‌وگوهای صلح می‌گوید که در این نشست چهارجانبه درباره ساز و کار آغاز گفت‌وگوهای صلح تصمیم گرفته خواهد شد .

حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح خاطرنشان کرد: “در نشست چهارجانبه مکانیزم گفت‌وگوها درست خواهد شد تا در آینده چه قدم هایی برداشته شود، همچنین باید در رابطه با اعتماد سازی میان میان حکومت و طالبان و حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی کار شود”.

این درحالی است که یک منبع نزدیک به رئیس جمهور به طلوع نیوز گفته بود که رئیس جمهور غنی در دیدار با راحیل شریف رئیس ستاد ارتش ملی پاکستان سه خط قرمز را برای آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان مطرح کرده است.

قانون اساسی محور گفت‌وگوهای صلح، نگهداری نهادهای مردم سالار و حضور طالبان در این گفت‌وگوها به حیث یک گروه خطوط قرمز رئیس جمهور برای آغاز این گفت‌وگوها است.

گفته می‌شود، رئیس جمهور تا ماه مارچ به پاکستان مهلت داده است تا صداقتش را برای افغانستان ثابت بسازد، در غیر آن گفت‌وگوهای صلح معنایی نخواهد داشت.

حاجی دین محمد در این باره گفت: “حکومت افغانستان نمی تواند منتظر باشد که طالبان باهم جور بیایند و به افغانستان بیایند و در رابطه با صلح صحبت کنند، شواهد نشان می دهد که اختلافات میان طالبان بسیار زیاد است. به همین خاطر رئیس جمهور می گوید که ما آماده‌ی گفت‌وگو با آنهایی هستیم که برای صلح آماده هستند”.

پنټاګون د بګرام د آډې د ساتلو په هڅه کې دی

سه شنبه 8 مرغومی 1394 ساعت 11:24 آخرین به روز رسانی در سه شنبه 8 مرغومی 1394 ساعت 16:39 نوشته شده توسط News Agencies

US-troops

د امریکا دفاع وزارت چارواکو فاکس نیوز خبرې آژانس ته ویلي دي چې پنټاګون هڅه کوي له ۲۰۱۷ کاله وروسته خپل سرتېري د افغانستان په بګرام پوځي اډې کې وساتي.

دغو چارواکو ویلي دي، دا پرېکړه هغه مهال وشوه چې په افغانستان کې د طالبانو ځانته د ځای پیدا کولو هڅه ولیدل شوه.

د بګرام پوځي اډه د کابل ښار شمال په ۴۰ کیلو مټرۍ کې پرته ده او د امریکا دفاع وزارت ته ښه غوراوی بلل کېږي چې خپل سرتېري هلته ځای پر ځای کړي.

په دې اړه یوه امریکایې چارواکي وویل:”که په کافي اندازه سرتېري په افغانستان کې ځای پر ځای نشي، نو ټول هغه ځای) افغانستان( به په دوزخ بدل شي.”

په روان کال کې د طالبانو لاسته راوړنو د کابل او د ملاتړکونکو اندېښنې یې راپورته کړي دي نو ځکه د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر بارک اوباما پرېکړه وکړه چې سرتېرې په یې د اوږد مهال لپاره افغانستان کې پاتي شي.

یوه امریکایې چارواکي په دې اړه څرګنده کړه:”تر هغه چې موږ هلته وړتیا لرو نو د سرتېرو په اړه به لږه اندېښنه لرو.”

په همدې حال کې نیویارک ټایمز د دوشنبې پر ورځ راپور ورکړی وه هغه دا چې سپینه مانۍ د امریکا دفاع وزارت پر هغه وړاندیز کار کوي چې په‎کې غوښتنه شوي تر څو امریکا افغانستان کې خپله یوه يوځي اډه د اوږدمهال لپاره فعاله وساتي.

باکس نیوز ته سرچینو ویلې چې دا اډه به د کابل په شمال کې د بګرام پوځي اډه وي.

ویل کېږي چې د بګرام هوایې ډګر څخه د امریکایې ځواکونو “اف ۱۶” ډوله الوتکې د طالبانو او ترهګرو پروړاندې بریدونه ترسره کوي.

دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د بګرام هوایې ډګر ته څېرمه په یوه ترهګریز برید کې ۶ تنه امریکایې سرتېري ووژل شول.

د واشنګټن پوست په حوال، اوس‎مهال طالبان د افغانستان ۳۰ سلنه خاوره تر ولکې خپلې ولکې لاندې لري.