شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه(چهارم سال پنجم/شماره مسلسل پنجاه ودوم) ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.

علاقمندان میتوانند این ماهنامه وزین را از دفاتر شوراهای حزبی در سراسر کشور ونیز از مراکز فروش انتشارات بیهقی بدست آورند.

همچنان فایل پی دی اف این شماره در لینک ذیل قابل دانلود میباشد.

ماهنامه حقیقت زمان شماره۵۲

1

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان(شماره دوم وسوم سال پنجم/مسلسل 51 و52) ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.علاقمندان میتواند این ماهنامه وزین را درسراسر کشور از انتشارات بیهقی و نیز از دفاتر شوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی افغانستان دریافت نمآیند.

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان دیده بر راه نظریات،پیشنهادات و انتقادات سودمند و سالم شما عزیزان در راستای بهبود هرچه بیشتر کیفیت این نشریه وابسته به خانواده ترقیخواهان کشور و نیز یاری شما عزیزان قلم بدست با ارسال مطالب ارزنده تان میباشند.

فایل پی دی اف این شماره جهت دانلود در لینک ذیل قابل دسترس میباشد:

ماهنامه حقیقت زمان شماره۵۰ و ۵۱

1

پیام تبریکیه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت آغاز پنجمین سال نشراتی حقیقت زمان

رفقا و دوستان عزیز!!

درست چهارسال از نشرات ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان می گذرد .دارالانشای حزب آغاز پنجمین سال نشراتی حقیقت زمان را به  تمام اعضای رزمنده حزب ودوستان عزیز صمیمانه تبریک وتهنیت عرض می نماید.

حقیقت زمان طی چهار سال نشراتی توانست از استقلال ،حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ومنافع ملی کشور صادقانه دفاع نماید وحقیقت زمان مخالفت جدی خودرا علیه جنگ ،خشونت ،جرایم سازمان یافته ، تروریزم ،مواد مخدر ،فساد ومداخله در امورداخلی کشور ما ابراز داشته است .dddd

حقیقت زمان از مبارزه مردم افغانستان وجهان در راه آزادی ،دموکراسی ،ترقی وعدالت اجتماعی حمایت نموده واز صلح ،ثبات وامنیت ملی ،منطقوی وجهانی پشتیبانی نموده واز صلح ،ثبات وامنیت ملی ،منطقوی وجهانی پشتیبانی کرده است .

حقیقت زمان از نیروهای دفاعی وامنیتی کشور ،تقویت وتجهیز وارتقای مورال رزمی وتقویت روحیه ملی آن ها حمایت نموده وآن ها راضامن  حفظ استقلال ،حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور می داند.

حقیقت زمان از قطع جنگ وخون ریزی در کشور و از مبارزه قاطعانه علیه تروریزم حمایت نموده وخواهان مذاکرات صلح با مخالفین دولت درچوکات قانون اساسی ،حفظ ارزش های ملی ،دموکراسی ودستاورد های سیاسی ،اقتصادی واجتماعی کشور  وخواهان رسیدن به صلح عادلانه ،صلح پایدار وصلح برای همه می باشد .

حقیقت زمان از همبستگی ووحدت نیروهای دموکراتیک کشور بحیث  خواست تاخیر ناپذیر شرایط کنونی پشتیبانی نموده واز وحدت ملی تمام اقوام وملیت های باهم برادر افغانستان برای ترقی ، آبادی وسعادت کشور حمایت می نماید .

حقیقت زمان بحیث زبان گویای حزب وناشر اندیشه های  دموکراتیک ،جهت ارتقای آگاهی اعضای حزب وتحکیم روابط حزب با مردم نقش شایسته را ایفا نموده است.

حقیقت زمان بسان ستاره درخشان در آسمان مطبوعات کشور بوده ودرنشر ،پخش وتوضیح اهداف ترقی خواه هانه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در جامعه سهم فعال گرفته است .

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان از تلاش های پیگیرانه وزحمات فراوان هیت محترم تحریر ماهنامه حقیقت زمان ،کمیسیون تبلیغ وفرهنگ مرکزی حزب ، ازهمکاری رفقای دارالانشاء ، بیروی اجرائیه ، که ماهنامه حقیقت زمان را همکاری رسانیده اند، ابراز سپاس وقدردانی می نماید وبرای آن ها آرزو موفقیت نموده و آرزومند است  تا همکاری صمیمانه شان را نیز با ماهنامه ادامه دهند.

دارالانشای حزب ابراز امیدواری می نماید که سال پنجم نشراتی ماهنامه حقیقت زمان بازهم با موفقیت همراه بوده وآن رسالت ملی وترقی خوهانه را که  دربرابر آن قرار دارد بتواند تحت رهبری  دارالانشا حزب بخوبی  انجام بدهد .

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان از تمام اعضای حزب وشوراهای حزبی تقاضا می نماید تا با ارسال نوشته ها، تحلیل ها ,گزارشات کاری و مشکلات محیطی شان ، ماهنامه حقیقت زمان را همکاری دوامدار نموده  وسهم گیری فعال خود را دراین راستا دریغ نه ورزند تا ماهنامه حقیقت زمان بانشر مطالب ارزنده وپر محتوی نقش نشراتی خود را در جامعه با موفقیت ایفا نماید .

بااحترام

پوهاند دکتور محمد داود راوش

رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه (شماره اول سال پنجم) ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان اخیراً  از چاپ برآمد. دراین شماره میتوانید مطالب ارزنده سیاسی-اجتماعی – فرهنگی ومسایل واخبار زندگی حزبی را مطالعه فرمائید.این جریده وزین را میتوانید درسراسر کشور از دفاتر شوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان دریافت نمائید.همچنان فایل پی دی اف این نشریه در لینک ذیل قابل دریافت ودانلود میباشد.

ماهنامه حقیقت زمان شماره48و49

حقیقت زمان1

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان چشم بر راه انتقادات و پیشنهادات ارزنده وسازنده شما خواننده گان عزیزجهت ارتقای هرچه بیشتر کیفیت نشراتی این نشریه وابسته به نیروهای ترقیخواه کشور و نیز همکاری قلمی تان با ارسال مطالب ونوشته های تان میباشند.

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان از چاپ برآمد

شماره تازه (شماره ۱۰ و ‍‍۱۱سال چارم / شماره مسلسل ۴۶و۴۷)ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان با داشتن مطالب ارزنده و متنوع شامل موضوعات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی واخبار زندگی حزبی از چاپ برآمد.

علاقمندان میتوانند این نشریه وزین را از دفاترحزب متحدملی ترقی مردم افغانستان در سراسر کشور وانتشارات بیهقی بدست آورند. همچنان فایل پی دی اف این شماره در لینک ذیل قابل دریافت میباشد.

دست اندکاران ماهنامه حقیقت زمان دیده بر راه ارسال مطالب زیبای شما بزرگواران ونیز پیشنهادات ،انتقادات وطرح های سازنده شما در جهت اعتلا و بهترشدن هرچه بیشتر کیفیت این نشریه وابسته به قشرترقیخواهان وآزاد اندیشان کشورمیباشند.

شماره۴۶ و ۴۷

haqiqat1

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

 

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با داشتن مطالب ارزنده از چاپ برآمد.علاقمندان میتوانند این ماهنامه را ازدفاترشوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درسراسر کشور ونیز از انتشارات بیهقی بدست آورند.

همچنان فایل پی دی اف این نشریه وزین درلینک ذیل قابل دانلود میباشد.

%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8744%d9%8845

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان منتظر همکاری صمیمانه شما خواننده گان عزیز با ارسال مطالب تان جهت نشر ونیز با ارایه طرحها ،پیشنهادات وانتقادات سازنده جهت بهبود کیفیت نشرات این نشریه منسوب به خانواده ترقیخواهان کشور میباشند.

%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه  (شماره42 و 43/ماه اسد وسنبله) ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان با داشتن مطالب ارزنده وآموزنده سیاسی ،اجتماعی ،تاریخی واخبار زندگی حزبی از چاپ برآمد،علاقمندان میتوانند این نشریه را درسراسر کشور از انتشارات بیهقی ونیز از دفاتر شوراهای حزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان دریافت نمایند.

دست اندرکاران حقیقت زمان چشم بر راه ارسال مطالب ارزشمند شما جهت نشر ونیز انتقادات وپیشنهادات ارزنده وسالم شما عزیزان میباشد.

فایل پی دی اف این ماهنامه را میتوانید از طریق لینک ذیل دانلود نمائید:

%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%db%b4%db%b2-%d9%88-%db%b4%db%b3

%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشرات حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.این ماهنامه وزین را میتوانید از دفاترحزبی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درسراسر کشور واز انتشارات بیهقی بدست آورید .همچنان لینک دانلود فایل پی دی اف این ماهنامه برای دانلود در ذیل موجود میباشد.

دست اندرکاران ماهنامه حقیقت زمان چشم براه ارسال مطالب ارزشمند شما عزیزان جهت نشر و نیز پیشنهادات وانتقادات ارزنده شما خواننده گان گرامی میباشند.

شماره چهل و چهل ویکم ماهنامه حقیقت زمان

4041

 

شماره سی ونهم ماهنامه حقیقت زمان

این ماهنامه وزین را میتوانید از انتشارات بیهقی ودفاترشوراهای حزبی ح.م.م.ت.م .ا در سراسر کشور بدست آورید ونیز میتوانید فایل پی دی اف آن را از لینک ذیل دانلود نمائید.
ماهنامه حقیت زمان چشم بر راه ارسال مطالب ارزنده شما عزیزان ونیز پیشنهادات و انتقادات شما دوستان خردمند جهت بهبود ،غنامندی و ارتقای کیفیت نشرات این نشریه مرتبط به جنبش ترقیخواهی کشور میباشد.

راه ارتباط با ما:ppa.afghan@hotmail.com

شماره سی ونهم ماهنامه حقیقت زمان

HZ39

شماره تازه ماهنامه حقیقت زمان

شماره دوم سال چهارم(شماره مسلسل سی وهشتم )ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان از چاپ برآمد.این شماره حاوی مطالب ارزنده وآموزنده سیاسی،اجتماعی،علمی وفرهنگی واخبار زنده گی حزب بوده که علاقمندان میتوانند آنرا درسراسر کشور از دفاترحزبی حزب ملی ترقی مردم افغانستان و برعلاوه درشهرکابل از انتشارات بیهقی بدست آورند.همچنان لینک فایل پی دی اف این نشریه وزین در ذیل موجوداست.

شماره سی وهشتم ماهنامه حقیقت زمان

شماره سی و هشتم ماهنامه حقیقت زمان